skip to main content

េសចក􀉱ីជូនដំណឹងផ􀊶􀌱វច􀊍ប់ស􀉱ីពីឧប្បត􀉱ិេហតុទិន􀊅ន័យ

លិខិតពីសវនករ McCarthy

Washington State Auditor Pat McCarthy

􀈗រ􀌛􀊩ល័យសវនកររដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន (“SAO”) ថ􀊢ីៗេនះ􀊌នទទួលដំណឹងអំពីករណីសុវត􀉶ិ􀊟ពទិន􀊅ន័យែដល􀊚ក់ព័ន􀊀នឹង្រក􀌭មហ៊ុន Accellion ែដល􀈾􀊟គីទីបីអ􀊅កផ􀉱ល់េស􀊼េផ􀉻រឯក􀋏រែដល􀊌នបេ􀈯􀋖ះ ។
េយើងកំពុងេផ􀉋ើអុីែមលេ􀉾មនុស្សែដលទទួល􀊌នអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ពអត់􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡ពីរដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳នេ􀊈ចេ􀊇􀊵ះ􀈹􀊅ំ 2017 និង 2020 ែដលប􀉐􀈼ក់􀉸 ព័ត៌􀊤នរបស់ពួកេគ􀊚ក់ព័ន􀊀នឹងករណីសុវត􀉶ិ􀊟ព េហើយផ􀉱ល់ធន􀊂នេដើម្បីជួយពួកេគ។
􀈗រេសុើបអេង􀈕តរបស់េយើងេលើករណីេនះកំពុងបន􀉱េធ􀊺􀌡េឡើងេហើយេយើងកំពុងបន􀉱វ􀌛􀊟គឯក􀋏រទិន􀊅ន័យែដលរងផលប៉ះ􀊚ល់េដើម្បីកំណត់ និងជូនដំណឹងដល់មនុស្សេផ្សងេទៀតែដល􀊤នព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴ន្រត􀌰វ􀊌នប៉ះ􀊚ល់។
េយើងយកចិត􀉱ទុក􀉖ក់􀈜􀊵ំងេលើសុវត􀉶ិ􀊟ពទិន􀊅ន័យ េហើយេប􀉱􀈾􀉋􀈗រ􀊚រ􀊟ពឯកជនៃនព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នែដល􀊌ន្របគល់ឱ្យេយើង។ េយើង􀊤ន􀈗រេ􀋏ក􀋏􀉱យ􀊩៉ង􀈜􀊵ំងចំេ􀊚ះ􀈗រ្រព􀌳យ􀊌រម􀊝 ឬ􀈗ររ􀋢ក់រអួលែដល􀋢ចបង􀈕េឡើងេ􀉖យប􀉐􀋖េនះ។ ្របសិនេបើអ􀊅ក􀊤នសំណួរ􀉮មួយ សូមេម􀉳􀉱េ􀋙ទូរសព􀉻មកែផ􀊅កបេ្រមើេស􀊼អតិថិជនពិេសសរបស់េយើង􀉳មរយៈេលខ 1-855-789-0673 េ􀊈ៃថ􀈭ចន􀉻 – សុ្រក ពីេ􀊤៉ង 8:00 ្រពឹក – 5:00 􀊷􀈭ច េ􀊤៉ងេ􀊈តំបន់􀊌◌៉សុីហ􀊺􀌛ក។ េលើសពីេនះេទៀត េយើងនឹងរក􀋐ទុកេគហទំព័រេនះ sao.wa.gov/breach2021 េធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ព។
េ􀉖យក􀉔ីេ􀋏􀊢ះ្រតង់
Pat McCarthy
សវនករៃនរដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន

វ􀌛ធីទទួល􀊌នេស􀊼កម􀊣្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽នេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵និង􀈗រ􀈗រ􀊚រេ􀈴រកម􀊢អត􀉱ស􀉐􀉍ណ (􀊌នេធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ពេ􀊈ៃថ􀈭ទី 03/04/2021)

SAO កំពុងេធ􀊺􀌡􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽នេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵 និងេស􀊼កម􀊢􀋏􀉔រអត􀉱ស􀉐􀉍ណរយៈេពល 12 ែខ􀉳មរយៈ Experian ែដល􀊤នស្រ􀊤ប់ មនុស្សែដល􀊤នេលខសន􀉱ិសុខសង􀈟មរបស់ខ􀊶􀌴ន􀋢ច្រត􀌰វ􀊌នប􀈯􀋖ញេ􀊈ក􀊆􀌮ងករណី Accellion។ េ􀉖យ􀋏រែតច􀊍ប់ស􀉱ីពីសិទ􀊀ិឯកជន េយើងមិន􀋢ចចុះេ􀉃􀊢ះអ􀊅កេ􀉖យ􀊕􀉻ល់􀊌នេទ។
កម􀊢វ􀌛ធីេនះ􀊤នស􀊤ស􀊂តុពីរ៖

􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន។ ស􀊤ជិក􀊟ពឥតគិតៃថ􀊵 12 ែខស្រ􀊤ប់ Experian IdentityWorks Credit 3B។ ផលិតផលេនះជួយែស􀊺ងរក􀈗រេ្របើព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់អ􀊅កខុសេ􀈡លេ􀉗 េ􀉖យ􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖ន􀊟􀊅ក់􀈯រឥណ􀉽នធំៗ􀉽ំងបី និងផ􀉱ល់ជូនអ􀊅កនូវេស􀊼កម􀊢􀈗រ􀊚រអត􀉱ស􀉐􀉍ណែដលេ􀊕􀉱តសំ􀈜ន់េលើ􀈗រកំណត់ និងេ􀉖ះ្រ􀋏យប􀉐􀋖លួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ􀊟􀊵មៗ។ IdentityWorks Credit 3B គឺឥតគិតៃថ􀊵􀉽ំង្រស􀌭ងស្រ􀊤ប់អ􀊅ក េហើយ􀈗រចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ងកម􀊢វ􀌛ធីេនះនឹងមិនប៉ះ􀊚ល់ដល់ពិន􀉼􀌮ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេទ។


􀈗រ􀋏􀉔រអត􀉱ស􀉐􀉍ណ។ េបើអ􀊅កសង្ស័យ􀉸􀊤ន􀈗រេ្របើ្រ􀊌ស់ព័ត៌􀊤នេ􀉖យែក􀊵ងបន􀊵ំ ឬ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណរបស់អ􀊅កេហើយចង់ពិ􀊟ក􀋐អំពីវ􀌛ធីេ􀉖ះ្រ􀋏យប􀉐􀋖􀉽ំងេ􀊇ះ អ􀊅ក􀋢ច􀉽ក់ទងេ􀉾􀊟􀊅ក់􀈯រ Experian េ􀉖យេ្របើព័ត៌􀊤នទំ􀊇ក់ទំនងស្រ􀊤ប់ Experian 􀈜ងេ្រ􀈗ម។
េស􀊼កម􀊢េនះ􀊤នផ􀉱ល់ជូនស្រ􀊤ប់អ􀊅កក􀊆􀌮ងរយៈេពលមួយ􀈹􀊅ំ េហើយមិនត្រម􀌰វឱ្យអ􀊅កចុះេ􀉃􀊢ះ ឬ􀈴ត់ចំ􀉮ត់􀈗រ􀉮មួយេ􀊈េពលេនះេទ។ ក􀊆􀌮ងករណីប􀊇􀉻ប់ពី􀈗រពិ􀊟ក􀋐អំពី􀋏􀉶ន􀊟ពរបស់អ􀊅ក􀈾មួយ􀊟􀊅ក់􀈯ររួច េហើយេគកំណត់􀉸្រត􀌰វ􀈗រ􀈗រ􀈡ំ្រទ􀈗រ􀋏􀉱រអត􀉱ស􀉐􀉍ណ 􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊟􀊅ក់􀈯រ􀋏􀉱រអត􀉱ស􀉐􀉍ណរបស់ Experian នឹង្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីេធ􀊺􀌡􀈗រ􀈾មួយអ􀊅កក􀊆􀌮ង􀈗រេសុើបអេង􀈕ត និងេ􀉖ះ្រ􀋏យករណីនីមួយៗៃន􀈗រែក􀊵ងបន􀊵ំែដល􀊌នេកើតេឡើង􀈴ប់ពីៃថ􀈭េកើតេហតុ (រួម􀉽ំង􀉳មសម្រសប ជួយអ􀊅ក􀉽ក់ទង􀊤􀈲ស់បំណុលេដើម្បីជំ􀉽ស់􀈗រេ􀈴ទ្រប􀈗ន់ និងបិទគណនី ជួយអ􀊅កក􀊆􀌮ង􀈗របង􀈕កឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក􀈾មួយ􀈗រ􀌛􀊩ល័យឥណ􀉽នធំៗចំនួនបី និងជួយអ􀊅ក􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅ក់􀈯ររ􀉖􀉙ភិ􀊌លេដើម្បីជួយ􀋏􀉔រអត􀉱ស􀉐􀉍ណរបស់អ􀊅កេ􀉾􀉳ម􀋏􀉶ន􀊟ព្រតឹម្រត􀌰វវ􀌛ញ)។

េបើអ􀊅កទទួលអុីែមលពី􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO 􀈾មួយនឹងេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴ន៖ អ􀊅ក􀋢ចចុះេ􀉃􀊢ះេ្របើកម􀊢វ􀌛ធី្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន/􀈗រ􀋏􀉱រអត􀉱ស􀉐􀉍ណេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵រយៈេពល 12 ែខ􀉳មរយៈ Experian េ􀉖យេ្របើេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រចុះេ􀉃􀊢ះ􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់អ􀊅កែដល􀊌នផ􀉱ល់ជូន􀉳មអុីែមលែដលអ􀊅ក􀊌នទទួលពី “􀈗រេឆ􀊵ើយតបពីករណីៃនសវនកររដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន”។ ចំេ􀊚ះព័ត៌􀊤នបែន􀉶ម សូមចូលេ􀉾􀈗ន់េគហទំព័រ www.experianidworks.com/3bcredit។
􀈾មួយនឹងេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់អ􀊅ក អ􀊅កក៏􀋢ចទូរសព􀉻េ􀉾 Experian េ􀉖យ􀊕􀉻ល់េដើម្បីចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ងកម􀊢វ􀌛ធីេនះេ􀉖យេ􀋙េ􀉾េលខឥតគិតៃថ􀊵េនះ៖ 1-833-256-3154។
អ􀊅កតំ􀉮ង្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីជួយអ􀊅ក និងេឆ􀊵ើយសំណួរអំពីកម􀊢វ􀌛ធីពីៃថ􀈭ចន􀉻ដល់ៃថ􀈭សុ្រក􀈴ប់ពីេ􀊤៉ង 6:00 ្រពឹក- េ􀊤៉ង 8:00 យប់។ េ􀊤៉ងស􀉔ង់􀉖រ􀊌៉សុីហ􀊺􀌛ក និងៃថ􀈭េ􀋒រ􀍗/ៃថ􀈭􀋢ទិត្យពីេ􀊤៉ង 8:00 ្រពឹក- េ􀊤៉ង 5:00 􀊷􀈭ច។ េ􀊤៉ងស􀉔ង់􀉖រ􀊌៉សុីហ􀊺􀌛ក។

្របសិនេបើអ􀊅ក មិន􀊌ន ទទួលអុីែមលែដល􀊤នេលខកូដដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴ន ្រតឹមៃថ􀈭ទី 15 ែខមី􀊇 􀈹􀊅ំ 2021 េ􀊇ះេទ អ􀊅ក􀋢ចចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ង􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽នរបស់ Experian េ􀉖យេធ􀊺􀌡􀉳ម􀈗រែណ􀊇ំ􀉽ំងេនះ៖

  1. ចូលេ􀉾􀈗ន់េគហទំព័រ www.experianidworks.com/3bcredit ឬទូរសព􀉻េ􀉾 Experian េ􀉖យ􀊕􀉻ល់េដើម្បីចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ងកម􀊢វ􀌛ធីេនះេ􀉖យេ􀋙េ􀉾េលខឥតគិតៃថ􀊵៖ 1-833-256-3154
  2. អ􀊅កនឹង្រត􀌰វផ􀉔ល់េលខកូដេនះ៖ WSHAUD2021។
  3. អ􀊅កនឹង្រត􀌰វផ􀉔ល់េលខ􀊟􀈼ប់៖ B009702
  4. 􀈗រចុះេ􀉃􀊢ះនឹងេបើករហូតដល់ៃថ􀈭ទី 6/6/2021។


ព័ត៌􀊤នលម􀋠ិតបែន􀉶ម􀉽ក់ទងនឹងស􀊤ជិក􀊟ព EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B រយៈេពល 12 ែខរបស់អ􀊅ក៖
ប័ណ􀉬ឥណ􀉽ន មិន 􀉽ម􀉽រេទស្រ􀊤ប់􀈗រចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ងកម􀊢វ􀌛ធី Experian IdentityWorks Credit 3B។
អ􀊅ក􀋢ច􀉽ក់ទង Experian 􀊟􀊵ម—េ􀉖យមិន􀈴ំ􀊌ច់ចុះេ􀉃􀊢ះ — 􀉽ក់ទងនឹងប􀉐􀋖ករណីែក􀊵ងបន􀊵ំ􀉮មួយ។ អ􀊅កឯកេទស􀈜ង􀈗រ􀋏􀉔រអត􀉱ស􀉐􀉍ណ្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីជួយអ􀊅កេ􀉖ះ្រ􀋏យករណីែក􀊵ងបន􀊵ំ􀉽ក់ទងនឹងឥណ􀉽ន និងមិនែមនករណីឥណ􀉽ន។
េ􀊈េពលែដលអ􀊅កចុះេ􀉃􀊢ះក􀊆􀌮ងកម􀊢វ􀌛ធី Experian IdentityWorks អ􀊅កនឹង􀊤នសិទ􀊀ិចូលេ្របើមុខ􀈯រពិេសសបែន􀉶មដូច􀈜ងេ្រ􀈗ម៖
រ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន Experian េ􀊈េពលចុះេ􀉃􀊢ះ៖ េមើលព័ត៌􀊤នអ􀊺􀌡ែដលផ􀋐រ􀊟􀈼ប់􀈾មួយឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក។ រ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំៃថ􀈭􀊤នស្រ􀊤ប់ែតស􀊤ជិកេលើប􀉮􀉔ញអន􀋝ញប៉ុេ􀉮􀉬ះ។*
􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន៖ ្រត􀌳តពិនិត្យឯក􀋏រ Experian, Equifax និង TransUnion 􀊩៉ងសកម􀊢េដើម្បីរកស􀉐􀉍ៃនករណីែក􀊵ងបន􀊵ំ។
Experian IdentityWorks ExtendCARETM៖ អ􀊅កទទួល􀊌ន􀈗រ􀈡ំ្រទក្រមិតខ􀊘ស់ៃន􀈗រ􀋏􀉱រអត􀉱ស􀉐􀉍ណដូច􀈡􀊅 សូម្បីែតប􀊇􀉻ប់ពីស􀊤ជិក􀊟ព Experian IdentityWorks របស់អ􀊅ក􀊌នអស់សុពល􀊟ពេហើយក៏េ􀉖យ។
􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង 1 􀊷នដុ􀊷􀊵រេលើ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ**៖ ផ􀉱ល់􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រងេលើ􀈗រចំ􀉮យ􀈾ក់􀊷ក់ និង􀈗រេផ􀉻រ្រ􀊌ក់􀉳ម្របព័ន􀊀េអឡិច្រត􀌰និចែដល􀈡􀊢ន􀈗រអនុ􀉐􀉍ត។

*ស􀊤ជិកេ្រ􀈘ប􀉮􀉱ញអន􀋝ញនឹង􀊤នសិទ􀊀ិ􀉽ម􀉽ររ􀊌យ􀈗រណ៍្រប􀈴ំ្រតី􀊤សបែន􀉶មប􀊇􀉻ប់ពីចុះេ􀉃􀊢ះ។
** 􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រងេលើ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ្រត􀌰វ􀊌នេធ􀊺􀌡េឡើង និង្រគប់្រគងេ􀉖យ្រក􀌭មហ៊ុន􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រងធ􀊇􀈡រ􀌛ក􀋢េមរ􀌛កេ􀊈រដ􀉙ផ􀊵រ􀌡􀉖 ែដល􀈾្រក􀌭មហ៊ុន􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង។ សូមេ􀊩ងេ􀉾េលើេ􀈡ល􀈗រណ៍􀈾ក់ែស􀉱ងស្រ􀊤ប់្រប􀈗រ លក􀈚ខណ􀉞 និង􀈗រេលើកែលងៃន􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង។ 􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង្របែហល􀈾មិន􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងែដនសមត􀉶កិច􀈲􀉽ំងអស់េទ។

􀈗រអនុវត􀉱ដ៏ល􀋠បំផុតេដើម្បី􀈗រ􀊚រ្រប􀈹ំងនឹង􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ

ពិនិត្យេឡើងវ􀌛ញនូវរ􀊌យ􀈗រណ៍គណនីរបស់អ􀊅ក និងជូនដំណឹងដល់􀋏􀉶ប័នអនុវត􀉱ច􀊍ប់អំពីសកម􀊢􀊟ពគួរឱ្យសង្ស័យ៖ 􀈾វ􀌛􀊂ន􀈗រប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀈾មុន េយើងសូមែណ􀊇ំឱ្យអ􀊅កនូវែត􀊤ន􀈗រ្រប􀌭ង្របយ័ត􀊅ខ􀊘ស់ និងពិនិត្យេមើលរ􀊌យ􀈗រណ៍គណនី និងរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កឱ្យ􀊌នដិតដល់។ េបើអ􀊅ករកេឃើញសកម􀊢􀊟ពគួរឱ្យសង្ស័យ􀉮មួយេ􀊈េលើគណនី អ􀊅កគួរែតជូនដំណឹង􀈾ប􀊇􀉻ន់ដល់􀋏􀉶ប័នហិរ􀉊􀉍វត􀉷􀌮 ឬ្រក􀌭មហ៊ុនហិរ􀉊􀉍វត􀉷􀌮ែដលគណនីេ􀊇ះ្រត􀌰វ􀊌នរក􀋐ទុក។ អ􀊅កក៏គួរ􀊲យ􀈗រណ៍􀊟􀊵មៗពីសកម􀊢􀊟ពបន􀊵ំ ឬសង្ស័យពីបទលួចអត􀉱ស􀉐􀉍􀉮មួយេ􀉾􀈗ន់􀋢􀈾􀉋ធរអនុវត􀉱ច􀊍ប់សម្រសប អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋របស់អ􀊅ក និង/ឬគណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀 (“FTC”)។

ច􀊍ប់ចម􀊵ងៃនរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន៖ អ􀊅ក􀋢ចទទួល􀊌នច􀊍ប់ចម􀊵ងៃនរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵ពីទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នសំ􀈜ន់ៗ􀉽ំងបីេរៀង􀊲ល់ 12 ែខម􀉱ងេ􀉖យចូលេ􀉾􀈗ន់េគហទំព័រ www.annualcreditreport.com/ ឬេ􀋙េ􀉾េលខឥតគិតៃថ􀊵 877-322-8228 ឬេ􀉖យបំេពញទ្រមង់ែបបបទេស􀊅ើសុំរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំ􀈹􀊅ំ េហើយេផ􀉋ើ􀊼េ􀉾ែផ􀊅កេស􀊼កម􀊢េស􀊅ើសុំរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំ􀈹􀊅ំ􀉳ម ្របអប់សំបុ្រតេលខ 105281, Atlanta, GA 30348។ អ􀊅កក៏􀋢ច􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅ក់􀈯រមួយក􀊆􀌮ងចំេ􀉮មទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន􀈾តិ􀉽ំងបី􀈜ងេ្រ􀈗ម៖

Equifax
P.O. Box 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com

Experian
P.O. Box 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com

TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com

􀈗រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំ៖ អ􀊅ក្របែហល􀈾ចង់ពិ􀈴រ􀉮􀉖ក់􀋏រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំេលើរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក។ 􀈗រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំដំបូងមិនគិតៃថ􀊵 េហើយនឹង􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ករយៈេពលមួយ􀈹􀊅ំ។
􀋏រជូនដំណឹងេនះជូនដំណឹងដល់􀊤􀈲ស់បំណុលអំពីសកម􀊢􀊟ពែក􀊵ងបន􀊵ំែដល􀋢ចេកើត􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងរ􀊌យ􀈗រណ៍របស់អ􀊅ក េហើយេស􀊅ើសុំឱ្យ􀊤􀈲ស់បំណុល􀉽ក់ទងអ􀊅កមុនេពលបេង􀈕ើតគណនី􀉮មួយ􀉳ង􀊇មឲ្យអ􀊅ក។ េដើម្បី􀉖ក់􀋏រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំេ􀊈េលើរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កសូម􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀉮មួយក􀊆􀌮ងចំេ􀉮មទី􀊟􀊅ក់􀈯រឥណ􀉽នចំនួនបីែដល􀊌នកំណត់􀈜ងេលើ។ ព័ត៌􀊤នបែន􀉶ម􀊤នេ􀊈េលើេគហទំព័រ
www.annualcreditreport.com។

􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព៖ េ􀊈រដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន និងរដ􀉙មួយចំនួនេទៀត អ􀊅ក􀊤នសិទ􀊀ិេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊈េលើឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក។ ្រប􀈗រេនះនឹង􀊲􀊲ំងឥណ􀉽នថ􀊢ីមិនឲ្យេបើក􀉳ង􀊇មឲ្យអ􀊅កេ􀉖យមិនេ្របើកូដ PIN ែដល្រត􀌰វ􀊌នេចញឱ្យអ􀊅កេ􀊈េពលអ􀊅ក􀈴ប់េផ􀉱ើម􀈗របង􀈕ក។ 􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព្រត􀌰វ􀊌នបេង􀈕ើតេឡើងេដើម្បីប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀊤􀈲ស់បំណុលែដល􀊤នស􀈗􀉱នុពលមិនឲ្យចូលេមើលរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យ􀈡􀊢ន􀈗រយល់្រពមពីអ􀊅ក។ 􀈾លទ􀊀ផល 􀈗រេ្របើ្រ􀊌ស់វ􀌛􀊂ន􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព􀋢ចប􀈯􀋠ក់ ឬពន􀊪រសមត􀉶􀊟ពរបស់អ􀊅កក􀊆􀌮ង􀈗រទទួល􀊌នឥណ􀉽ន។ អ􀊅ក្រត􀌰វែតេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊈េលើឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យែឡក􀈾មួយទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ននីមួយៗ។ មិនគិតៃថ􀊵េដើម្បីេធ􀊺􀌡 េលើក ឬដកវ􀌛􀊂ន􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊇ះេទ។ េដើម្បីេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព អ􀊅ក្របែហល􀈾្រត􀌰វផ􀉱ល់ជូនទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជននូវព័ត៌􀊤នែដលប􀉐􀈼ក់ពីអត􀉱ស􀉐􀉍ណអ􀊅ក រួម􀊤នេ􀉃􀊢ះេពញ េលខសន􀉱ិសុខសង􀈟ម ៃថ􀈭ែខ􀈹􀊅ំកំេណើត 􀋢សយ􀉖􀉙នបច􀈳􀌮ប្បន􀊅 និង􀋢សយ􀉖􀉙នមុន ច􀊍ប់ថតចម􀊵ងៃនអត􀉱ស􀉐􀉍ណប័ណ􀉬េចញេ􀉖យរដ􀉙របស់អ􀊅ក វ􀌛ក􀈕យប្រតេស􀊼􀋏􀊂រណៈថ􀊢ីៗេនះ រ􀊌យ􀈗រណ៍ធ􀊇􀈡រ ឬរ􀊌យ􀈗រណ៍របស់្រក􀌭មហ៊ុន􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង។

ធន􀊂នបែន􀉶មឥតគិតៃថ􀊵៖ អ􀊅ក􀋢ចទទួល􀊌នព័ត៌􀊤នពីទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជន គណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀 ឬពីអគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋របស់អ􀊅កអំពីជំ􀋘នែដលអ􀊅ក􀋢ចអនុវត􀉱េដើម្បីប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ។ អ􀊅ក􀋢ច􀊲យ􀈗រណ៍អំពីបទសង្ស័យពីករណីលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណេ􀉾􀈗ន់􀋏􀉶ប័នអនុវត􀉱ច􀊍ប់ក􀊆􀌮ងតំបន់ ែដលរួម􀊤ន􀉽ំង FTC ឬេ􀉾អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋។ េនះគឺ􀈾ព័ត៌􀊤នទំ􀊇ក់ទំនងស្រ􀊤ប់ FTC៖

គណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580 www.consumer.ftc.gov និង www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338

អ􀊅កក៏􀊤នសិទ􀊀ិ􀈾ក់􀊷ក់េ􀊈េ្រ􀈗មច􀊍ប់ស􀉱ីពីរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នយុត􀉱ិធម៌ (FCRA) ផងែដរ៖ សិទ􀊀ិ􀉽ំងេនះរួម􀊤ន􀈗រដឹងពីអ􀊺􀌡ែដល􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏ររបស់អ􀊅ក 􀈗រជំ􀉽ស់នឹងព័ត៌􀊤នមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត􀌰វ និងត្រម􀌰វឱ្យទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជនែក ឬលុបព័ត៌􀊤នមិន្រតឹម្រត􀌰វ មិនេពញេលញ ឬមិន􀋢ចេផ􀉻􀌼ង􀊕􀉻ត់􀊌ន។ ចំេ􀊚ះព័ត៌􀊤នបែន􀉶មអំពី FCRA សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf។

សំណួរែដលសួរញឹក􀉏ប់អំពីករណីបំ􀊚នទិន􀊅ន័យ (􀊌នេធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ពេ􀊈ៃថ􀈭ទី 03/15/2021)

េតើ􀊤នអ􀊺􀌡􀊌នេកើតេឡើង? េ􀊈􀊚ក់ក􀉮􀉱លែខមក􀊲􀈹􀊅ំ 2021 􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO ្រត􀌰វ􀊌នជូនដំណឹងអំពីករណីសុវត􀉶ិ􀊟ពែដល􀉽ក់ទងនឹងេស􀊼កម􀊢េផ􀉻រឯក􀋏រ Accellion។ 􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO 􀊌ន􀉽ក់ទង្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀊟􀊵មៗេដើម្បីទទួល􀊌នព័ត៌􀊤នលម􀋠ិត􀈾ក់􀊷ក់។ ក􀊆􀌮ងរយៈេពលពីរបីស􀊌􀉱ហ៍ប􀊇􀉻ប់ 􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO 􀊌នដឹង􀉸មនុស្សែដល􀈡􀊢ន􀈗រអនុ􀉐􀉍ត􀊌នចូលេ្របើទិន􀊅ន័យែដលផ􀉼􀌮កេ􀊈ក􀊆􀌮ងគណនីេផ􀉻រឯក􀋏ររបស់ SAO 􀈾មួយ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion។ 􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO 􀊌ន􀈴ប់េផ􀉱ើមេធ􀊺􀌡􀈗រ􀈾មួយ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion េដើម្បីកំណត់􀉸េតើឯក􀋏រ􀉮មួយ􀋢ចរង􀈗រប៉ះ􀊚ល់ពីករណីេនះ។ ករណីេនះកំពុងស􀉶ិតេ្រ􀈗ម􀈗រេសុើបអេង􀈕ត􀊩៉ងសកម􀊢ពី្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀈗រ􀌛􀊩ល័យ SAO និង􀋏􀉶ប័នអនុវត􀉱ច􀊍ប់។

េតើព័ត៌􀊤នអ􀊺􀌡􀈾ប់􀊚ក់ព័ន􀊀?ឯក􀋏រទិន􀊅ន័យខ􀊵ះែដល្រត􀌰វ􀊌នកំណត់េ􀉖យ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀊤នផ􀉼􀌮កនូវព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់បុគ􀈟ល􀊤􀊅ក់ៗ េហើយក􀊆􀌮ងចំេ􀉮មជនេផ្សងេទៀតែដលទទួល􀊌នអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ពអត់􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡ពី្រកសួងសុវត􀉶ិ􀊟ព􀈗រ􀈯រ (“ESD”) េ􀊈􀈹􀊅ំ 2017 ដល់􀈹􀊅ំ 2020។ ឯក􀋏រ􀉽ំងេនះ􀋢ច􀊤នេ􀉃􀊢ះ េលខសន􀉱ិសុខសង􀈟ម ៃថ􀈭ែខ􀈹􀊅ំកំេណើត 􀋢សយ􀉖􀉙នផ􀊶􀌱វ និងអុីែមល េលខគណនី និងេលខកូដធ􀊇􀈡ររបស់បុគ􀈟ល។ េស􀊼កម􀊢 Accellion មិន្រត􀌰វ􀊌ន្រគប់្រគងេ􀉖យ ESD េហើយ ESD មិនទទួលខុស្រត􀌰វចំេ􀊚ះ􀈗ររ􀍅េ􀊷ភេលើទិន􀊅ន័យេនះេទ េហើយក៏មិន􀋢ចេឆ􀊵ើយតបេ􀉾នឹង􀈗រេ􀋙ទូរសព􀉻 ឬសំណួរអំពីប􀉐􀋖េនះែដរ។􀈗រេសុើបអេង􀈕តកំពុងដំេណើរ􀈗រេធ􀊺􀌡េឡើងេដើម្បីកំណត់អត􀉱ស􀉐􀉍ណមនុស្ស និងព័ត៌􀊤នែដល􀊚ក់ព័ន􀊀នឹងទី􀊟􀊅ក់􀈯ររដ􀉙និងរ􀉖􀉙ភិ􀊌លក􀊆􀌮ងមូល􀉖􀉙នែដល􀊤នឯក􀋏រ្រត􀌰វ􀊌នប៉ះ􀊚ល់។ មនុស្ស􀉽ំងេ􀊇ះក៏នឹង្រត􀌰វជូនដំណឹងេ􀉖យ SAO ផងែដរ។

េតើ្រប􀈾ជនរដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន្រត􀌰វ􀊌នកំណត់េ􀈡លេ􀉗ែដរឬេទ? មិន􀊤នភស􀉲􀌮􀉳ង􀉮មួយែដលប􀉐􀈼ក់ច􀊍ស់􀉸 រដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន ឬ្រប􀈾ជនរស់េ􀊈ក􀊆􀌮ងរដ􀉙េនះ􀈾េ􀈡លេ􀉗ៃនករណីេនះេទ។ ករណីេនះ􀊌នជះឥទ􀊀ិពលដល់􀋏􀉶ប័នរ􀉖􀉙ភិ􀊌លសហព័ន􀊀និងរដ􀉙 􀋏􀉶ប័នរ􀉖􀉙ភិ􀊌លមូល􀉖􀉙ន 􀋏􀉶ប័នរ􀉖􀉙ភិ􀊌លកុលសម􀊘័ន􀊀និងែដនដី ក៏ដូច􀈾អង􀈟􀊟ព􀋢ជីវកម􀊢ឧស􀋐ហកម􀊢ឯកជនែដលរួម􀊤នវ􀌛ស័យេវជ􀈼􀋏􀊱ស􀉱 ច􀊍ប់ ទូរគម􀊇គមន៍ ហិរ􀉊􀉍វត􀉷􀌮 ឧត􀉱មសិក􀋐 ែផ􀊅កលក់􀊲យ និង􀉸មពលផងែដរ។

េតើ SAO កំពុងេ្របើផលិតផល􀈴ស់ ឬហួសសម័យ? េ􀊈េពល􀊤ន􀈗ររ􀍅េ􀊷ភបំ􀊚ន ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀊌នកំពុង􀈡ំ្រទនិងផ􀉱ល់េវទិ􀈗េផ􀉻រឯក􀋏រែដល SAO និងអង􀈟􀊟ព􀈾េ្រចើនេផ្សងេទៀតកំពុង􀊌នេ្របើ្រ􀊌ស់។ េ􀊈ចុងរដូវេ􀈘􀉱􀈹􀊅ំ 2020, SAO 􀊌ន􀈴ប់េផ􀉱ើមដំេណើរ􀈗រ􀊕􀊵ស់ទីេ􀉾􀈗ន់េវទិ􀈗ថ􀊢ី􀈾ងេនះរបស់្រក􀌭មហ៊ុន Accellion ែដល􀊤នេ􀉃􀊢ះ Kiteworks 􀈾ដំេណើរ􀈗រមួយែដល􀊌នប􀉊􀈲ប់េ􀊈ៃថ􀈭ទី 31 ែខធ􀊆􀌱 􀈹􀊅ំ 2020។

􀈗រកំណត់េពលេវ􀊷េកើតករណីេនះ

ៃថ􀈭ទី 12 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នទទួល􀈗រជូនដំណឹង􀉖ស់េតឿន􀈾ទូេ􀉾ពី្រក􀌭មហ៊ុន Accellion ែដល􀊌នែណ􀊇ំដល់អ􀊅កេ្របើ្រ􀊌ស់េវទិ􀈗 Kiteworks 􀉽ក់ទងនឹងករណីសុវត􀉶ិ􀊟ពែដល􀋢ចេកើតេឡើង􀈾យ􀉸េហតុ􀈾មួយនឹងឧបករណ៍េផ􀉻រឯក􀋏រ Accellion ែដល SAO ែលងេ្របើេទៀតេហើយ។
ៃថ􀈭ទី 13 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នជូនដំណឹងដល់្រក􀌭មហ៊ុន WaTech និង􀊌នេធ􀊺􀌡􀈗រទំ􀊇ក់ទំនង􀊩៉ងទូលំទូ􀊷យ􀈾មួយ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion េដើម្បីពិនិត្យរកេមើល􀉸េតើឯក􀋏រ􀉮មួយែដលឆ􀊵ង􀈗ត់ ឬមក SAO 􀋢ចរងផលប៉ះ􀊚ល់។
ស􀊌􀉔ហ៍ៃថ􀈭ទី 25 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នរកេឃើញ􀉸 ទិន􀊅ន័យខ􀊵ះេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រ SAO ែដល􀊌នរកប៉ះ􀊚ល់្រត􀌰វ􀊌នរកេឃើញេ􀉖យ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀊤នផ􀉼􀌮កនូវព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់មនុស្សែដលទទួល􀊌នអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ពអត់􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡ពី្រកសួងសុវត􀉶ិ􀊟ព􀈗រ􀈯រ (“ESD”)។
ៃថ􀈭ទី 1 ែខកុម􀊝ៈ៖ SAO 􀊌ន្រប􀈗សពីករណីេនះដល់􀋏􀊂រណៈជន។ SAO 􀊌នអនុវត􀉱􀉳មនីតិវ􀌛ធីៃន􀈗រជូនដំណឹងជំនួស ែដល􀊤នែចងក􀊆􀌮ងច􀊍ប់ េហើយេសចក􀉱ីជូនដំណឹងបឋម􀉽ក់ទងនឹងករណីេនះ្រត􀌰វ􀊌នបេ􀈯􀋖ះផ្សព􀊺ផ􀋐យេ􀊈េលើេគហទំព័ររបស់ SAO គឺ sao.wa.gov/breach2021 ែដលេយើង􀊌នបន􀉱េធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ព។
ៃថ􀈭ទី 12 ែខកុម􀊝៖ SAO 􀊌នជូនដំណឹងដល់អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋។ េសចក􀉱ីជូនដំណឹងេ􀊇ះ្រត􀌰វ􀊌នបំេពញបែន􀉶ម􀈗លពីៃថ􀈭ទី 26 ែខកុម􀊝ៈ។
ៃថ􀈭ទី 25 ែខកុម􀊝ៈ៖ SAO 􀊌នបេង􀈕ើតមជ្ឈមណ􀉞លេស􀊼កម􀊢អតិថិជន ែដលេគ􀋢ចសួរសំណួរ និងទទួលព័ត៌􀊤នអំពី􀈗រទទួល􀊌នជំនួយ􀉽ក់ទងនឹងករណីេនះ េហើយ􀊌ន􀈴ប់េផ􀉱ើមេផ􀉋ើអុីែមលេ􀉾􀈗ន់មនុស្សែដល􀊤នព័ត៌􀊤នស􀉶ិតេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រទិន􀊅ន័យអំពីអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ព􀈡􀊢ន􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡។