skip to main content

េសចក􀉱ីជូនដំណឹងផ􀊶􀌱វច􀊍ប់ស􀉱ីពីឧប្បត􀉱ិេហតុទិន􀊅ន័យ

លិខិតពីសវនករ McCarthy (􀊌នេធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ពេ􀊈ៃថ􀈭 5/21/2021)

Washington State Auditor Pat McCarthy

�រ�ល័យសវនករៃនរដ��� សុីនេ�ន (“SAO”) �នេធ�បច� �ប្បន� �ពេគហទំព័រេនះ េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�ន

ថ�ីៗអំពីសកម��ពរបស់�រ�ល័យ SAO េដើម្បីេឆ�ើយតបេ�នឹងករណីសុវត�ិ�ពទិន� ន័យែដល្រកមហ៊ុន Accellion

�នជួប្របទះ េ�យ្រកមហ៊ុនេនះ�េស�កម�េផ�រឯក�រ�គីទីបីស្រ�ប់ឯក�រទិន� ន័យធំៗែដល SAO

េ្របើស្រ�ប់េ�លបំណងសវនកម�។
�ប់�ំងពីេយើង�នដឹងអំពីករណីេនះមក �រ��ល័យ SAO �នេ�លបំណងពីរគឺ (1) កំណត់ ជូនដំណឹង

និងផ�ល់ធន�ន េដើម្បីជួយដល់បគ� លែដលព័ត៌�ន�� លខ� នរបស់ពកួ េគ�នរងផលប៉ះ�ល់ េហើយ (2)

ព្រងឹងវធ

ីេផ�រ និង�រ�រព័ត៌�ន�� ល់ខ� ន

របស់េយើង។

េ�ក� �ងែខមី�
េយើង�នប�� ប់ដំេណើរ�រៃន�រេផើ�

រជូនដំណឹង�មអុីែមលេ�មនុស្សែដល�នព័ត៌�នរបសខ� ន

ស� ិតេ�ក� �ងឯ

ក�រទិន� ន័យែដល�ក់ទងេ�នឹង�រទូ�ត់អត� ្របេ�ជន៍ៃន�ព�� ន�រ�រេធ��េ�ចេ�� ះ�� ំ 2017 និង 2020។
្របសិនេបើអ� កគិត�អ� ក�ចរងផលប៉ះ�ល់ ប៉ុែន� មិន�នទទួល ឬែលង�នអុីែមលេទៀតេហើយ
េ�ះេគហទំព័រេនះ�នព័ត៌�នដូ ច�� រម�ងរេបៀបចុះេ�� ះេដើម្បីទទួល�នេស�កម� ្រត�តពិនិត្យឥណ�ន និងេស��� រ�រលួ
ចអត�ស�� ណេ�យឥតគិតៃថ�រយៈេពលមួ យ�� ំ។ ្របសិនេបើអ� ក�នសំណួ របែន� ម
សូ មេ�ទូរសព�មកែផ�កបេ្រមើេស�អតិថិជនពិេសសរបស់េយើង�មរយៈេលខ 1-855-789-0673 ពីៃថ�ចន� – សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00
្រពឹក – េ�៉ង 5:00 ��ច េ�៉ ងេ�តំបន់�◌៉សហ� �ក។
�ែផ�កមួ យៃន�រេសុើបអេង�តែដលកំពុងបន� របស់េយើង

ថ�ីៗេនះេយើង�នប�� ប់�រ្រត�តពិនិត្យេ�សល្យវច�័យេលើឯក�រទិន� ន័យេផ្សងេទៀតែដល�នេ�េលើេវទិ�

Accellion េ�េពលករណីេនះ�នេកើតេឡើង។ �រពិនិត្យេឡើងវញេនះ�នផ�ល់នូ វពត៌័ �នែដល��ំ ច់ក� �ង

�រកំណត់អត�ស�� ណមនុស្សេផ្សងេទៀតែដល�នព័ត៌�ន�� លខ� នរបស់ពួ កេគ�ចរងផលប៉ះ�ល់។ �រ�ល័យ
SAO កំពុងេធ���រ�មួ យរដ� និងអង��រក� �ង្រសកែដល�នទិន� ន័យ�ក់ព័ន� េដើម្បីទទួល�ន ឬប��
ក់ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់បគ� ល និងេដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគ។ បុគ� លែដល�ន
េលខសន� ិសុខសង�មស� ិតេ�ក� �ងឯក�រទិន� ន័យែដលរងផលប៉ះ�ល់�ងេនះ នឹងទទួល�ន�រផ�ល់

ជូនេស�កម� ្រត�តពិនិត្យឥណ�ន និងេស��� រអត�ស�� ណេឡើងវញ
�រ�ល័យ SAO យកចិត�ទុក�ក�� ំងេលើសុវត�ិ�ពទិន� ន័យ

េ�យឥតគិតៃថ�រយៈេពលដប់ពីរែខ។

និងេប� �� �រ�រឯកជន�ពៃនព័ត៌�ន�� ល់ខ� នែដល�ន្របគល់ឱ្យេយើង។ េយើង�ន�រេ�ក��
យ�៉ ង�� ំងចំេ�ះ�រ្រព�យ�រម� ឬ�ររ�ក់រអួ លែដល�ចបង�េឡើងេ�យប�� េនះ។ ្របសិនេបើអ� ក�នសណួ រ�មួ យ សូ មេម��
េ�ទូរសព�មកែផ�កបេ្រមើេស�អតិថិជនពិេសសរបស់េយើង�មរយៈេលខ 1-855-789-0673 េ�ៃថ�ចន� – សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00
្រពឹក – 5:00 ��ច េ�៉ ងេ�តំបន់�◌៉សុីហ� �ក។ េលើសពីេនះេទៀត េយើងនឹងរក�ទុកេគហទំព័រេនះ
sao.wa.gov/breach2021 េធ��បច� �ប្បន� �ព។
េ�យក� ីេ�រព
Pat McCarthy
សវនករៃនរដ��� សុីនេ�ន

សំណួ រែដល្រត􀌰វ􀊌នសួរ􀈾ញឹក􀉏ប់អំពីករណីសន􀉱ិសុខរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion

េតើ􀊤នអ􀊺􀌡􀊌នេកើតេឡើង? េ􀊈􀊚ក់ក􀉮􀉱 លែខមក􀊲􀈹􀊅 ំ 2021 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO
្រតវ􀌰 􀊌នជូនដំណឹងអំពីករណីសុវត􀉶ិ􀊟ពែដល􀉽ក់ទងនឹងេស􀊼កម􀊢េផ􀉻រឯក􀋏រ Accellion។ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO
􀊌ន􀉽ក់ទង្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion 􀊟􀊵 មៗេដើម្បីទទួល􀊌នព័ត៌􀊤នលម􀋠ិត􀈾ក់􀊷ក់។ ក􀊆 􀌮ងរយៈេពលពីរបីស􀊌􀉱 ហ៍ប􀊇􀉻 ប់ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO 􀊌នដឹង􀉸មនុស្សែដល􀈡􀊢 ន􀈗រអនុ􀉐􀉍 ត􀊌នចូលេ្របើទិន􀊅ន័យែដលផ􀉼ក􀌮 េ􀊈ក􀊆 􀌮ងគណនីេផ􀉻រឯក􀋏ររបស ់ SAO 􀈾មួយ្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion។ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO 􀊌នេបើក􀈗រេសុើបអេង􀈕ត􀊟􀊵 មៗេដើម្បីកំណត់វ􀋏􀌛 ល􀊟ពៃនករណី និង􀉸េតើ􀊼􀋢ច􀊤នផលប៉ះ􀊚ល់􀊩៉ ងដូចេម􀉱ចចំេ􀊚ះព័ត៌􀊤នែដល􀊌នេផើេ􀉋 􀉾􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO ស្រ􀊤ប់េ􀈡លបំណងសវនកម􀊢 ហើយ􀊌នេធ􀊺􀌡􀈗រ􀈾មួយ្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion េដើម្បីកំណត់􀉸េតើឯក􀋏រ􀉮 ខ􀊵ះ􀋢ចនឹងទទួលរងផលប៉ះ􀊚ល់េ􀉖យ􀋏រករណីេនះ។ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO ក៏􀊌នចូលរមួ 􀈾មួយអ􀊅កជំ􀊇ញ􀈜ង សន􀉱 ិសុខ􀉳មអីុនធឺណិត េដើម្បីជួយដល់􀈗រេសុើបអេង􀈕តរបស់ខ􀊶 ន􀌴 ផងែដរ។

េតើព័ត៌􀊤នអ􀊺􀌡􀈾ប់􀊚ក់ព័ន􀊀?
􀈗រជូនដំណឹង្រតវ􀌰 􀊌នេផើ􀉳􀉋 មអីុែមលេ􀉾បុគ􀈟លែដល􀊤នព័ត៌􀊤នេ􀊈ក􀊆 􀌮ងឯក􀋏រទិន􀊅ន័យ􀉽ក់ទងនឹងអត􀉷 ្របេ􀊩ជន៍ៃ ន􀊟ព􀈡􀊢 ន􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡ែដល្រតវ􀌰 􀊌នបង់ៃថ􀊵េ􀉖យ􀊇យក􀉖􀉙 នសន􀉱 ិសុខ􀈗រ􀈯រក􀊆 􀌮ង􀈹􀊅 ំ 2017 ដល់ 2020។ ឯក􀋏រ􀉽ងំ េនះ􀋢ច􀊤នេ􀉃􀊢 ះ េលខសន􀉱 ិសុខសង􀈟ម ៃថ􀈭ែខ􀈹􀊅 ំកំេណើត 􀋢សយ􀉖􀉙 នផ􀊶 វ􀌱 និងអីុែមល និង/ឬេលខគណនីនិងេលខកូ ដរបស់ធ􀊇􀈡រ។ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO ក៏កំពុងេផើ􀈗􀉋 រជូនដំណឹង􀈾លក􀈚ណៈបុគ􀈟លដល់្រកម􀌭 មនុស្សែដលព័ត៌􀊤នរបស់ពួកេគ្រតវ􀌰 􀊌នកំណត់អត􀉱ស􀉐􀉍 ណេ􀉖យ 􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យេ􀈗សល្យវច􀌛 􀈲័យេ􀊈ក􀊆 􀌮ងឯក􀋏រទិន􀊅ន័យេផ្សងេទៀតរបស់ទី􀊟􀊅 ក់􀈯ររដ􀉙 និងរ􀉖􀉙 ភិ􀊌លក􀊆 􀌮ងតំបន់ ែដលរងផលប៉ះ􀊚ល់េ􀉖យ􀋏រករណីរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion។ ឯក􀋏រ􀉽ងំ េនះ􀊤នផ􀉼ក􀌮 ឯក􀋏រមួយ ឬេ្រចើន បុ៉ែន􀉱មិន􀉽ងំ អស់ៃនព័ត􀊤នដូចតេ􀉾េនះេទ៖ េ􀉃􀊢 ះេ លខសន􀉱 ិសុខសង􀈟ម េលខអត􀉱ស􀉐􀉍 ណសិស្ស 􀈗លបរេ􀌛ច􀈷ទកំេណើត ឥណ􀉽នឬេលខគណនីធ􀊇􀈡រេ លខ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រងសុខ􀊟ព និង/ឬព័ត៌􀊤ន􀉽ក់ទងនឹងសុខ􀊟ពរបស់បុគ􀈟ល។

េតើ្រប􀈾ជនរដ􀉙􀊼􀍋 សីុនេ􀉳ន្រតវ􀌰 􀊌នកំណត់េ􀈡លេ􀉗ែដរឬេទ? ករណីេនះ􀊌នេធ􀊺􀌡ឱ្យប៉ះ􀊚ល់ដល់អតិថិជនរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion េ􀊈ទូ􀉽ងំ ពិភពេ􀊷ក េហើយបច􀈳 􀌮ប្បន􀊅កំពុងស􀉶 ិតេ្រ􀈗ម􀈗រេសុើបអេង􀈕តេ􀉖យែផ􀊅កអនុវត􀉱ច􀊍ប់។ មិន􀊤នភស􀉲 􀌮􀉳ង􀉮មួយច􀊍ស់􀊷ស់ ែដលប􀉐􀈼 ក់ច􀊍ស់􀉸 រដ􀉙􀊼􀍋 សុីនេ􀉳ន ឬ្រប􀈾ជនរស់េ􀊈ក􀊆 􀌮ងរដ􀉙េនះ􀈾េ􀈡លេ􀉗ៃនករណីេនះេទ។ ករណីេនះ􀊌នជះឥទ􀊀ិពលដល់ 􀉶 ប័នរ􀉖􀉙 ភិ􀊌លសហព័ន􀊀 និងរដ􀉙 􀋏􀉶 ប័នរ􀉖􀉙 ភិ􀊌លមូ ល􀉖􀉙 ន 􀋏􀉶 ប័នរ􀉖􀉙 ភិ􀊌លកុលសម􀊘័ន􀊀 និងែដនដី ក៏ដូច􀈾អង􀈟􀊟ពនិង􀋢ជីវកម􀊢ឧស􀋐ហកម􀊢ឯកជនែដលរមួ 􀊤ន វស􀌛 ័យេវជ􀈼􀋏􀊱ស􀉱 ច􀊍ប់ ទូរគម􀊇គមន៍ ហិរ􀉊􀉍 វត􀉷 􀌮 ឧត􀉱មសិក􀋐 ែផ􀊅កលក់􀊲យ និង􀉸មពលផងែដរ។


េតើ SAO កំពុងេ្របើផលតិ ផល􀈴ស់ ឬហួសសម័យឬ? េ􀊈េពល􀊤ន􀈗ររ􀍅េ􀊷ភបំ􀊚នេនះេកើតេឡើង ្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion
􀊌នកំពុង􀈡ំ្រទនិងផ􀉱ល់េវទិ􀈗េផ􀉻រឯក􀋏រែដល SAO និងអង􀈟􀊟ព􀈾េ្រចើនេផ្សងេទៀតកំពុង􀊌នេ្របើ្រ􀊌ស់។
េ􀊈ចុងរដូវេ􀈘􀉱 􀈹􀊅 ំ 2020 េនះ 􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO 􀊌ន􀈴ប់េផ􀉱ើមដំេណើរ􀈗រ􀊕􀊵 ស់ប􀉕 រ􀌱 េ􀉾􀈗ន់េវទិ􀈗ថ􀊢ី􀈾ងេនះរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន
Accellion ែដល􀊤នេ􀉃􀊢 ះ􀉸 Kiteworks េ􀉖យដំេណើរ􀈗រេនះ្រត􀌰វ􀊌នប􀉊􀈲 ប់េ􀊈ៃថ􀈭ទី 31 ែខធ􀊆 􀌱 􀈹􀊅 ំ 2020។

វធ􀌛 ីេដើម្បីទទួល􀊌ន􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽នេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵 និងេស􀊼កម􀊢េផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបើេលខសន􀉱ិសុខសង􀈟មរបស់អ􀊅ក􀊤ន􀈗រ􀊚ក់ព័ន􀊀 (􀊌នេធ􀊺􀌡បច􀈳 􀌮ប្បន􀊅􀊟ពេ􀊈ៃថ􀈭 5/21/2021)

􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO កំពុងេធ􀊺􀌡􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽ន និងេស􀊼កម􀊢􀋏􀉔 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណរយៈេពល 12 ែខេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵 􀉳មរយៈ Experian ែដល􀊤នស្រ􀊤ប់បុគ􀈟លែដល􀊤នេលខសន􀉱 ិសុខសង􀈟មរបស់ខ􀊶 ន􀌴 􀋢ច្រតវ􀌰 􀊌ន ប􀈯􀋖 ញេ􀊈ក􀊆 􀌮ងករណីរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion។ េ􀉖យ􀋏រែតច􀊍ប់ស􀉱 ីពីសិទ􀊀ិឯកជនេ យើងមិន􀋢ចចុះេ􀉃􀊢 ះអ􀊅 កេ􀉖យ􀊕􀉻 ល់􀊌នេទ។្ របសិនេបើអ􀊅 ក􀊌នទទួល􀈗រជូ ដំណឹង􀈾មួយេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ និង􀈗រែណ􀊇ំ􀈾ក់􀊷ក់ស្រ􀊤ប់􀈗រចុះេ􀉃􀊢 ះ
ដើម្បីទទួល􀊌ន􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽ន􀈾មួយ Experian សូមេធ􀊺􀌡􀉳ម􀈗រែណ􀊇ំេ􀊈ក􀊆 􀌮ង􀈗រជូនដំណឹងេ􀊇ះ។


្របសិនេបើអ􀊅កមិនច􀊍ស់􀉸េតើេលខសន􀉱 ិសុខសង􀈟មរបស់អ􀊅ក􀊚ក់ព័ន􀊀នឹងករណីរបស់្រកម􀌭 ហុ៊ន Accellion ឬេទ ឬ្របសិនេបើអ􀊅កមិន􀋢ចរកេឃើញទី􀉳ំងទំ􀊇ក់ទំនងែដល􀈗រ􀊩􀌛 ល័យ SAO 􀊌នេផើម􀉋 កអ􀊅ក
សូមេ􀋙ទូរសព􀉻មកមជ្ឈមណ􀉞 លទំ􀊇ក់ទនងពិេសសរបស់េយើង􀉳មេលខ 1-855-789-0673, ៃថ􀈭ចន􀉻 – សុ្រក ពីេ􀊤៉ ង 8:00្ រពឹក – 5:00 􀊷􀈭 ច េ􀊤៉ ងស􀉔 ង់􀉖រ􀊌៉ សុីហ􀊺 􀌛ក េហើយអ􀊅 កតំ􀉮ង􀋢ចជួយអ􀊅 កក􀊆 􀌮ង􀈗រកំណត់􀉸េតើអ􀊅 ក􀊤នសិទ􀊀ិទទួល􀊌ន 􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽នេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵ែដរឬេទ។


កម􀊢 វធ􀌛 ីេនះ􀊤នស􀊤ស􀊂តុពីរ៖
􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន។
ស􀊤ជិក􀊟ពឥតគិតៃថ􀊵 12 ែខស្រ􀊤ប់ Experian IdentityWorks Credit 3B។ ផលិតផលេនះជួយែស􀊺ងរក􀈗រេ្របើព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻 ល់ខ􀊶 ន􀌴 របស់អ􀊅កខុសេ􀈡លេ􀉗 េ􀉖យ􀈗រ្រត􀌳ត
ពិនិត្យ􀉳ម􀉖ន􀊟􀊅 ក់􀈯រឥណ􀉽នធំៗ􀉽ងំ បី និងផ􀉱ល់ជូនអ􀊅កនូ វេស􀊼កម􀊢􀈗រ􀊚រអត􀉱 ស􀉐􀉍 ណែដលេ􀊕􀉱 តសំ􀈜ន់េលើ􀈗រកំណត់ និងេ􀉖ះ្រ􀋏យប􀉐􀋖 លួ ចអត􀉱ស􀉐􀉍 ណ􀊟􀊵 មៗ។ IdentityWorks Credit 3B
គឺឥតគិតៃថ􀊵􀉽ងំ ្រសង􀌭 ស្រ􀊤ប់អ􀊅ក េហើយ􀈗រចុះេ􀉃􀊢 ះក􀊆 􀌮ងកម􀊢 វធ􀌛 ីេនះនឹងមិនប៉ះ􀊚ល់ដល់ពិន􀉼 􀌮ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេទ។ 􀈗រ 􀋏􀉔 រ អត􀉱 ស􀉐􀉍 ណ ។ េបើអ􀊅 កសង្ស័យ􀉸􀊤ន􀈗រេ្របើ្រ􀊌ស់ព័ត៌􀊤នេ􀉖យែក􀊵 ងបន􀊵 ំ ឬ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍 ណរបស់អ􀊅កេហើយចង់ពិ􀊟ក􀋐អំពីវធ􀌛 ីេ􀉖ះ្រ􀋏យប􀉐􀋖 􀉽ងំ េ􀊇ះ អ􀊅ក􀋢ច􀉽ក់ទងេ􀉾􀊟􀊅 ក់􀈯រ Experian េ􀉖យេ្របើព័ត៌􀊤នទំ􀊇ក់ទំនងស្រ􀊤ប់ Experian 􀈜ងេ្រ􀈗ម។
េស􀊼កម􀊢េនះ􀋢ចរក􀊌នស្រ􀊤ប់អ􀊅 កក􀊆 􀌮ងរយៈេពលមួយ􀈹􀊅 ំ េហើយមិនត្រម􀌰វឱ្យអ􀊅 កចុះេ􀉃􀊢 ះ
ឬេធ􀊺􀌡សកម􀊢􀊟ព􀉮មួយេ􀊈េពលេនះេទ។ ក􀊆 􀌮ងករណីប􀊇􀉻 ប់ពី􀈗រពិ􀊟ក􀋐អំពី􀋏􀉶 ន􀊟ពរបស់អ􀊅ក􀈾មួយ􀊟􀊅 ក់􀈯ររចួ

េហើយេគកំណត់􀉸្រត􀌰វ􀈗រ􀈗រ􀈡ំ្រទដល់􀈗រ􀋏􀉱 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណ េ􀊇ះ􀊟􀊅 ក់􀈯រ􀋏􀉱 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណរបស់ Experian នឹង្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីេធ􀊺􀌡􀈗រ􀈾មួយអ􀊅 កក􀊆 􀌮ង􀈗រេសុើបអេង􀈕ត
ន ងេ􀉖ះ្រ􀋏យករណីនីមួយៗៃន􀈗រែក􀊵ងបន􀊵 ំែដល􀊌នេកើតេឡើង􀈴ប់ពីៃថ􀈭េកើតេហតុ (រមួ 􀉽ងំ 􀉳មសម្រសប ជួយអ􀊅 ក􀉽ក់ទង􀊤􀈲 ស់បំណុ លេដើម្បីជំ􀉽ស់􀈗រេ􀈴ទ្រប􀈗ន់ និងបិទគណនី ជួយអ􀊅កក􀊆 􀌮ង􀈗របង􀈕កឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក􀈾មួយ􀈗រ􀊩􀌛 ល័យឥណ􀉽នធំៗចំនួនបី និងជួយអ􀊅ក􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅 ក់􀈯ររ􀉖􀉙 ភិ􀊌លេដើម្បីជួយ􀋏􀉔 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណរបស់អ􀊅កេ􀉾􀉳ម􀋏􀉶 ន􀊟ព្រតឹម្រតវ􀌰 វញ􀌛 )។
្របសិនេបើអ􀊅កទទួល􀊌ន􀈗រទំ􀊇ក់ទំនងពី􀈗រយ􀌛 ល័យ SAO 􀈾មួយនឹងេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻 ល់ខ􀊶 ន􀌴 ៖ អ􀊅ក􀋢ចចុះេ􀉃􀊢 ះេ្របើកម􀊢 វធ􀌛 ី្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន/􀈗រ􀋏􀉱 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵រយៈេពល 12 ែខ 􀉳មរយៈ Experian េ􀉖យេ្របើេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រចុះេ􀉃􀊢 ះ􀊕􀉻 ល់ខ􀊶 ន􀌴 ែដល􀊌នផ􀉱ល់ជូន 􀉳មអុីែមលែដលអ􀊅 ក􀊌នទទួលពី “􀈗រេឆ􀊵ើយតបពីករណីៃនសវនកររដ􀉙􀊼􀍋 សុីនេ􀉳ន”។ ចំេ􀊚ះព័ត៌􀊤នបែន􀉶 ម សូមចូលេ􀉾􀈗ន់េគហទំព័រ www.experianidworks.com/3bcredit។ 􀈾មួយនឹងេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻 ល់ខ􀊶 ន􀌴 របស់អ􀊅ក អ􀊅កក៏􀋢ចទូរសព􀉻េ􀉾 Experianេ 􀉖យ􀊕􀉻 ល់េដើម្បីចុះេ􀉃􀊢 ះក􀊆 􀌮ងកម􀊢 វធ􀌛 ីេនះេ􀉖យេ􀋙េ􀉾េលខឥតគិតៃថ􀊵េនះ៖ 1-833-256-3154។
អ􀊅កតំ􀉮ង្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីជួយអ􀊅ក និងេឆ􀊵ើយសំណួ រអំពីកម􀊢 វធ􀌛 ីពីៃថ􀈭ចន􀉻ដល់ៃថ􀈭សុ្រក􀈴ប់ពីេ􀊤៉ ង 6:00 ្រពឹក- េ􀊤៉ ង 8:00 យប់។ េ􀊤៉ ងស􀉔 ង់􀉖រ􀊌៉ សុីហ􀊺 􀌛ក និងៃថ􀈭េ􀋒រ􀍗/ៃថ􀈭􀋢ទិត្យពីេ􀊤៉ ង 8:00 ្រពឹក- េ􀊤៉ ង 5:00 􀊷􀈭 ច។ េ􀊤៉ ងស􀉔 ង់􀉖រ􀊌៉ សុីហ􀊺 􀌛ក។

្របសិនេបើអ􀊅កទទួល􀊌នអត􀉷 ្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ព􀈡􀊢 ន􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡េ􀊈ចេ􀊇􀊵 ះ􀈹􀊅 ំ 2017 និង 2020
ប៉ុែន􀉱មិនទទួល􀊌នអុីែមល􀈾មួយនឹងេលខកូដេបើកដំេណើរ􀈗រ􀊕􀉻 ល់ខ􀊶 ន􀌴 ្រតឹមៃថ􀈭ទ ី 15 ែខមី􀊇 􀈹􀊅 ំ 2021 េទ
េ􀊇ះរយៈេពលចុះេ􀉃􀊢 ះនឹងេបើករហូតដល់ៃថ􀈭ទី 6 ែខមិថុ􀊇 􀈹􀊅 ំ 2021។
អ􀊅កេ􀊈ែត􀋢ចចុះេ􀉃􀊢 ះក􀊆 􀌮ង􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យឥណ􀉽នរបស់ Experian េ􀉖យេធ􀊺􀌡􀉳ម􀈗រែណ􀊇ំ􀉽ងំ េនះ៖

 1. ចូលេ􀉾􀈗ន់ www.experianidworks.com/3bcredit ឬេ􀋙ទូរសព􀉻េ􀉾 Experian េ􀉖យ􀊕􀉻 ល់
  េដើម្បីចុះេ􀉃􀊢 ះេ􀊈ក􀊆 􀌮ងកម􀊢 វធ􀌛 ីេ􀉖យេ្របើេលខទូរសព􀉻ឥតគិតៃថ􀊵៖ 1-833-256-3154,
 2. អ􀊅កនឹង្រតវ􀌰 ផ􀉔ល់េលខកូដេនះ៖ WSHAUD2021
 3. អ􀊅 កនឹង្រត􀌰វផ􀉔ល់េលខ􀊟􀈼 ប់៖ B009702
 4. 􀈗រចុះេ􀉃􀊢 ះនឹងេបើករហូ តដល់ៃថ􀈭ទី 6/6/2021


ព័ត៌􀊤នលម􀋠ិតបែន􀉶ម􀉽ក់ទងនឹងស􀊤ជិក􀊟ព EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B រយៈេពល 12 ែខរបស់អ􀊅ក៖ ប័ណ􀉬 ឥណ􀉽ន មិន 􀉽ម􀉽រេទស្រ􀊤ប់􀈗រចុះេ􀉃􀊢 ះក􀊆 􀌮ងកម􀊢 វធ􀌛 ី Experian IdentityWorks Credit 3B។
អ􀊅 ក􀋢ច􀉽ក់ទង Experian 􀊟􀊵 ម—េ􀉖យមិន􀈴ំ􀊌ច់ចុះេ􀉃􀊢 ះ — 􀉽ក់ទងនឹងប􀉐􀋖 ករណីែក􀊵 ងបន􀊵 ំ􀉮មួយ។ អ􀊅 កឯកេទស􀈜ង􀈗រ􀋏􀉔 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណ្រប􀈴ំ􀈗រេដើម្បីជួយអ􀊅 កេ􀉖ះ្រ􀋏យករណី ែក􀊵 ងបន􀊵 ំ􀉽ក់ទងនឹងឥណ􀉽ន និងមិនែមនករណីឥណ􀉽ន។


េ􀊈េពលែដលអ􀊅កចុះេ􀉃􀊢 ះក􀊆 􀌮ងកម􀊢 វធ􀌛 ី Experian IdentityWorks
អ􀊅 កនឹង􀊤នសិទ􀊀ិចូលេ្របើមុខ􀈯រពិេសសបែន􀉶 មដូច􀈜ងេ្រ􀈗ម៖
រ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន Experian
េ􀊈េពលចុះេ􀉃􀊢 ះ៖ េមើលព័ត៌􀊤នអ􀊺 􀌡ែដលផ􀋐រ􀊟􀈼 ប់􀈾មួយឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅 ក។
រ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំៃថ􀈭􀊤នស្រ􀊤ប់ែតស􀊤ជិកេលើប􀉮􀉔 ញអន􀋝ញប៉ុេ􀉮􀉬 ះ។*
􀈗រ្រត􀌳តពិនិត្យ􀉳ម􀉖នឥណ􀉽ន៖ ្រត􀌳តពិនិត្យឯក􀋏រ Experian, Equifax និង TransUnion
􀊩៉ ងសកម􀊢េដើម្បីរកស􀉐􀉍 ៃនករណី ែក􀊵 ងបន􀊵 ំ។
Experian IdentityWorks ExtendCARETM៖ អ􀊅 កទទួល􀊌ន􀈗រ􀈡ំ្រទក្រមិតខ􀊘ស់ៃន􀈗រ􀋏􀉱 រអត􀉱ស􀉐􀉍 ណដូច􀈡􀊅
សូម្បីែតប􀊇􀉻 ប់ពីស􀊤ជិក􀊟ព Experian IdentityWorks របស់អ􀊅 ក􀊌នអស់សុពល􀊟ពេហើយក៏េ􀉖យ។
􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រង 1 􀊷នដុ􀊷􀊵 រេលើ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍 ណ**៖ ផ􀉱ល់􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រងេលើ􀈗រចំ􀉮យ􀈾ក់􀊷ក់
និង􀈗រេផ􀉻រ្រ􀊌ក់􀉳ម្របព័ន􀊀 េអឡិច្រតន􀌰 ិចែដល􀈡􀊢 ន􀈗រអនុ􀉐􀉍 ត។

 • ស􀊤ជិកេ្រ􀈘ប􀉮􀉱 ញអន􀋝ញនឹង􀊤នសិទ􀊀ិ􀉽ម􀉽ររ􀊌យ􀈗រណ៍្រប􀈴ំ្រតី􀊤សបែន􀉶 មប􀊇􀉻 ប់ពីចុះេ􀉃􀊢 ះ។
  ** 􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រងេលើ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍 ណ្រត􀌰វ􀊌នេធ􀊺􀌡េឡើង និង្រគប់្រគងេ􀉖យ្រកម􀌭 ហុ៊ន􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រង
  ធ􀊇􀈡រក􀌛 􀋢េមរក􀌛 េ􀊈រដ􀉙ផ􀊵រ􀉖􀌡 ែដល􀈾្រកម􀌭 ហុ៊ន􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រង។ សូមេ􀊩ងេ􀉾េលើេ􀈡ល􀈗រណ៍􀈾ក់ ែស􀉱ងស្រ􀊤ប់្រប􀈗រ
  លក􀈚 ខណ􀉞 និង􀈗រេលើកែលងៃន􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រង។ 􀈗រ􀊂􀊇􀊲􀍋 ប់រង្របែហល􀈾មិន􀊤នេ􀊈ក􀊆 􀌮ងែដនសមត􀉶
  កិច􀈲􀉽ងំ អស់េទ។

􀈗រអនុវត􀉱ដ៏ល􀋠បំផុតេដើម្បី􀈗រ􀊚រ្រប􀈹ំងនឹង􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ

ពិនិត្យេឡើងវ􀌛ញនូវរ􀊌យ􀈗រណ៍គណនីរបស់អ􀊅ក និងជូនដំណឹងដល់􀋏􀉶ប័នអនុវត􀉱ច􀊍ប់អំពីសកម􀊢􀊟ពគួរឱ្យសង្ស័យ៖ 􀈾វ􀌛􀊂ន􀈗រប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀈾មុន េយើងសូមែណ􀊇ំឱ្យអ􀊅កនូវែត􀊤ន􀈗រ្រប􀌭ង្របយ័ត􀊅ខ􀊘ស់ និងពិនិត្យេមើលរ􀊌យ􀈗រណ៍គណនី និងរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កឱ្យ􀊌នដិតដល់។ េបើអ􀊅ករកេឃើញសកម􀊢􀊟ពគួរឱ្យសង្ស័យ􀉮មួយេ􀊈េលើគណនី អ􀊅កគួរែតជូនដំណឹង􀈾ប􀊇􀉻ន់ដល់􀋏􀉶ប័នហិរ􀉊􀉍វត􀉷􀌮 ឬ្រក􀌭មហ៊ុនហិរ􀉊􀉍វត􀉷􀌮ែដលគណនីេ􀊇ះ្រត􀌰វ􀊌នរក􀋐ទុក។ អ􀊅កក៏គួរ􀊲យ􀈗រណ៍􀊟􀊵មៗពីសកម􀊢􀊟ពបន􀊵ំ ឬសង្ស័យពីបទលួចអត􀉱ស􀉐􀉍􀉮មួយេ􀉾􀈗ន់􀋢􀈾􀉋ធរអនុវត􀉱ច􀊍ប់សម្រសប អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋របស់អ􀊅ក និង/ឬគណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀 (“FTC”)។

ច􀊍ប់ចម􀊵ងៃនរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន៖ អ􀊅ក􀋢ចទទួល􀊌នច􀊍ប់ចម􀊵ងៃនរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵ពីទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នសំ􀈜ន់ៗ􀉽ំងបីេរៀង􀊲ល់ 12 ែខម􀉱ងេ􀉖យចូលេ􀉾􀈗ន់េគហទំព័រ www.annualcreditreport.com/ ឬេ􀋙េ􀉾េលខឥតគិតៃថ􀊵 877-322-8228 ឬេ􀉖យបំេពញទ្រមង់ែបបបទេស􀊅ើសុំរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំ􀈹􀊅ំ េហើយេផ􀉋ើ􀊼េ􀉾ែផ􀊅កេស􀊼កម􀊢េស􀊅ើសុំរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន្រប􀈴ំ􀈹􀊅ំ􀉳ម ្របអប់សំបុ្រតេលខ 105281, Atlanta, GA 30348។ អ􀊅កក៏􀋢ច􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅ក់􀈯រមួយក􀊆􀌮ងចំេ􀉮មទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ន􀈾តិ􀉽ំងបី􀈜ងេ្រ􀈗ម៖

Equifax
P.O. Box 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com

Experian
P.O. Box 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com

TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com

􀈗រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំ៖ អ􀊅ក្របែហល􀈾ចង់ពិ􀈴រ􀉮􀉖ក់􀋏រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំេលើរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក។ 􀈗រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំដំបូងមិនគិតៃថ􀊵 េហើយនឹង􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ករយៈេពលមួយ􀈹􀊅ំ។
􀋏រជូនដំណឹងេនះជូនដំណឹងដល់􀊤􀈲ស់បំណុលអំពីសកម􀊢􀊟ពែក􀊵ងបន􀊵ំែដល􀋢ចេកើត􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងរ􀊌យ􀈗រណ៍របស់អ􀊅ក េហើយេស􀊅ើសុំឱ្យ􀊤􀈲ស់បំណុល􀉽ក់ទងអ􀊅កមុនេពលបេង􀈕ើតគណនី􀉮មួយ􀉳ង􀊇មឲ្យអ􀊅ក។ េដើម្បី􀉖ក់􀋏រជូនដំណឹងអំពីករណីែក􀊵ងបន􀊵ំេ􀊈េលើរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កសូម􀉽ក់ទងទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀉮មួយក􀊆􀌮ងចំេ􀉮មទី􀊟􀊅ក់􀈯រឥណ􀉽នចំនួនបីែដល􀊌នកំណត់􀈜ងេលើ។ ព័ត៌􀊤នបែន􀉶ម􀊤នេ􀊈េលើេគហទំព័រ
www.annualcreditreport.com។

􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព៖ េ􀊈រដ􀉙􀊼􀍋សុីនេ􀉳ន និងរដ􀉙មួយចំនួនេទៀត អ􀊅ក􀊤នសិទ􀊀ិេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊈េលើឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅ក។ ្រប􀈗រេនះនឹង􀊲􀊲ំងឥណ􀉽នថ􀊢ីមិនឲ្យេបើក􀉳ង􀊇មឲ្យអ􀊅កេ􀉖យមិនេ្របើកូដ PIN ែដល្រត􀌰វ􀊌នេចញឱ្យអ􀊅កេ􀊈េពលអ􀊅ក􀈴ប់េផ􀉱ើម􀈗របង􀈕ក។ 􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព្រត􀌰វ􀊌នបេង􀈕ើតេឡើងេដើម្បីប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀊤􀈲ស់បំណុលែដល􀊤នស􀈗􀉱នុពលមិនឲ្យចូលេមើលរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យ􀈡􀊢ន􀈗រយល់្រពមពីអ􀊅ក។ 􀈾លទ􀊀ផល 􀈗រេ្របើ្រ􀊌ស់វ􀌛􀊂ន􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព􀋢ចប􀈯􀋠ក់ ឬពន􀊪រសមត􀉶􀊟ពរបស់អ􀊅កក􀊆􀌮ង􀈗រទទួល􀊌នឥណ􀉽ន។ អ􀊅ក្រត􀌰វែតេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊈េលើឯក􀋏រឥណ􀉽នរបស់អ􀊅កេ􀉖យែឡក􀈾មួយទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽ននីមួយៗ។ មិនគិតៃថ􀊵េដើម្បីេធ􀊺􀌡 េលើក ឬដកវ􀌛􀊂ន􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ពេ􀊇ះេទ។ េដើម្បីេធ􀊺􀌡􀈗របង􀈕កេដើម្បីសុវត􀉶ិ􀊟ព អ􀊅ក្របែហល􀈾្រត􀌰វផ􀉱ល់ជូនទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជននូវព័ត៌􀊤នែដលប􀉐􀈼ក់ពីអត􀉱ស􀉐􀉍ណអ􀊅ក រួម􀊤នេ􀉃􀊢ះេពញ េលខសន􀉱ិសុខសង􀈟ម ៃថ􀈭ែខ􀈹􀊅ំកំេណើត 􀋢សយ􀉖􀉙នបច􀈳􀌮ប្បន􀊅 និង􀋢សយ􀉖􀉙នមុន ច􀊍ប់ថតចម􀊵ងៃនអត􀉱ស􀉐􀉍ណប័ណ􀉬េចញេ􀉖យរដ􀉙របស់អ􀊅ក វ􀌛ក􀈕យប្រតេស􀊼􀋏􀊂រណៈថ􀊢ីៗេនះ រ􀊌យ􀈗រណ៍ធ􀊇􀈡រ ឬរ􀊌យ􀈗រណ៍របស់្រក􀌭មហ៊ុន􀊂􀊇􀊲􀍋ប់រង។

ធន􀊂នបែន􀉶មឥតគិតៃថ􀊵៖ អ􀊅ក􀋢ចទទួល􀊌នព័ត៌􀊤នពីទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជន គណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀 ឬពីអគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋របស់អ􀊅កអំពីជំ􀋘នែដលអ􀊅ក􀋢ចអនុវត􀉱េដើម្បីប􀈯􀈕រ􀈗រ􀊚រ􀈗រលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណ។ អ􀊅ក􀋢ច􀊲យ􀈗រណ៍អំពីបទសង្ស័យពីករណីលួចអត􀉱ស􀉐􀉍ណេ􀉾􀈗ន់􀋏􀉶ប័នអនុវត􀉱ច􀊍ប់ក􀊆􀌮ងតំបន់ ែដលរួម􀊤ន􀉽ំង FTC ឬេ􀉾អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋។ េនះគឺ􀈾ព័ត៌􀊤នទំ􀊇ក់ទំនងស្រ􀊤ប់ FTC៖

គណៈកម􀊢􀈗រ􀊚ណិជ􀈼កម􀊢សហព័ន􀊀, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580 www.consumer.ftc.gov និង www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338

អ􀊅កក៏􀊤នសិទ􀊀ិ􀈾ក់􀊷ក់េ􀊈េ្រ􀈗មច􀊍ប់ស􀉱ីពីរ􀊌យ􀈗រណ៍ឥណ􀉽នយុត􀉱ិធម៌ (FCRA) ផងែដរ៖ សិទ􀊀ិ􀉽ំងេនះរួម􀊤ន􀈗រដឹងពីអ􀊺􀌡ែដល􀊤នេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏ររបស់អ􀊅ក 􀈗រជំ􀉽ស់នឹងព័ត៌􀊤នមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត􀌰វ និងត្រម􀌰វឱ្យទី􀊟􀊅ក់􀈯រ􀊲យ􀈗រណ៍ជូនអតិថិជនែក ឬលុបព័ត៌􀊤នមិន្រតឹម្រត􀌰វ មិនេពញេលញ ឬមិន􀋢ចេផ􀉻􀌼ង􀊕􀉻ត់􀊌ន។ ចំេ􀊚ះព័ត៌􀊤នបែន􀉶មអំពី FCRA សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf។

􀈗រកំណត់េពលេវ􀊷េកើតករណីេនះ

ៃថ􀈭ទី 12 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នទទួល􀈗រជូនដំណឹង􀉖ស់េតឿន􀈾ទូេ􀉾ពី្រក􀌭មហ៊ុន Accellion ែដល􀊌នែណ􀊇ំដល់អ􀊅កេ្របើ្រ􀊌ស់េវទិ􀈗 Kiteworks 􀉽ក់ទងនឹងករណីសុវត􀉶ិ􀊟ពែដល􀋢ចេកើតេឡើង􀈾យ􀉸េហតុ􀈾មួយនឹងឧបករណ៍េផ􀉻រឯក􀋏រ Accellion ែដល SAO ែលងេ្របើេទៀតេហើយ។
ៃថ􀈭ទី 13 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នជូនដំណឹងដល់្រក􀌭មហ៊ុន WaTech និង􀊌នេធ􀊺􀌡􀈗រទំ􀊇ក់ទំនង􀊩៉ងទូលំទូ􀊷យ􀈾មួយ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion េដើម្បីពិនិត្យរកេមើល􀉸េតើឯក􀋏រ􀉮មួយែដលឆ􀊵ង􀈗ត់ ឬមក SAO 􀋢ចរងផលប៉ះ􀊚ល់។
ស􀊌􀉔ហ៍ៃថ􀈭ទី 25 ែខមក􀊲៖ SAO 􀊌នរកេឃើញ􀉸 ទិន􀊅ន័យខ􀊵ះេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រ SAO ែដល􀊌នរកប៉ះ􀊚ល់្រត􀌰វ􀊌នរកេឃើញេ􀉖យ្រក􀌭មហ៊ុន Accellion 􀊤នផ􀉼􀌮កនូវព័ត៌􀊤ន􀊕􀉻ល់ខ􀊶􀌴នរបស់មនុស្សែដលទទួល􀊌នអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ពអត់􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡ពី្រកសួងសុវត􀉶ិ􀊟ព􀈗រ􀈯រ (“ESD”)។
ៃថ􀈭ទី 1 ែខកុម􀊝ៈ៖ SAO 􀊌ន្រប􀈗សពីករណីេនះដល់􀋏􀊂រណៈជន។ SAO 􀊌នអនុវត􀉱􀉳មនីតិវ􀌛ធីៃន􀈗រជូនដំណឹងជំនួស ែដល􀊤នែចងក􀊆􀌮ងច􀊍ប់ េហើយេសចក􀉱ីជូនដំណឹងបឋម􀉽ក់ទងនឹងករណីេនះ្រត􀌰វ􀊌នបេ􀈯􀋖ះផ្សព􀊺ផ􀋐យេ􀊈េលើេគហទំព័ររបស់ SAO គឺ sao.wa.gov/breach2021 ែដលេយើង􀊌នបន􀉱េធ􀊺􀌡បច􀈳􀌮ប្បន􀊅􀊟ព។
ៃថ􀈭ទី 12 ែខកុម􀊝៖ SAO 􀊌នជូនដំណឹងដល់អគ􀈟រដ􀉙􀋢􀈾􀉋។ េសចក􀉱ីជូនដំណឹងេ􀊇ះ្រត􀌰វ􀊌នបំេពញបែន􀉶ម􀈗លពីៃថ􀈭ទី 26 ែខកុម􀊝ៈ។
ៃថ􀈭ទី 25 ែខកុម􀊝ៈ៖ SAO 􀊌នបេង􀈕ើតមជ្ឈមណ􀉞លេស􀊼កម􀊢អតិថិជន ែដលេគ􀋢ចសួរសំណួរ និងទទួលព័ត៌􀊤នអំពី􀈗រទទួល􀊌នជំនួយ􀉽ក់ទងនឹងករណីេនះ េហើយ􀊌ន􀈴ប់េផ􀉱ើមេផ􀉋ើអុីែមលេ􀉾􀈗ន់មនុស្សែដល􀊤នព័ត៌􀊤នស􀉶ិតេ􀊈ក􀊆􀌮ងឯក􀋏រទិន􀊅ន័យអំពីអត􀉷្របេ􀊩ជន៍ៃន􀊟ព􀈡􀊢ន􀈗រ􀈯រេធ􀊺􀌡។