skip to main content

ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເຫດການຂໍ້ມູນ

ຈົ ດໝາຍຈາກຜູ້ກວດສອບ McCarthy

Washington State Auditor Pat McCarthy

ສໍ ານັ ກງານອົ ງການກວດສອບແຫ່ງລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ (“SAO”) ໄດ້ຮັ ບຮູ້ເມື່ ອບໍ່ ດົ ນມານີ້ກ່ຽວກັ ບເຫດການຄວາມປອດໄພດ້າ ຂໍ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບບໍ ລິ ສັ ດ Accellion, ຜູ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການໂອນຍ້ າຍໄຟລ໌ ພາກສ່ວນທີ ສາມ.

ພວກເຮົ າກໍ າລັ ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສົ່ ງອີ ເມວຫາຜູ້ ທີ່ ໄດ້ຮັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານຈາກລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນໃນລະຫວ່າງປີ2017 ຫາ 2020 ວ່າຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົ າແມ່ ນມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັ ບເຫດການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະເໜີ ຫົ ນທາງຕ່າງໆເພື່ ອຊ່ວຍເຫື ອພວກເຂົ າ ຼ .

ການສື ບສວນຂອງພວກເຮົ າຕໍ່ ກັ ບເຫດການນີ້ແມ່ ນກໍ າລັ ງດໍ າເນີ ນຢູ່ ແລະ ພວກເຮົ າຈະສື ບຕໍ່ ວິ ເຄາະໄຟລ໌ ຂໍ້ມູນທີ່ ໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບ ເພື່ ອລະບຸ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຄົນອື່ ນໆທີ່ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວຂອງຕົ ນອາດຈະໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບ.


ພວກເຮົ າເອົ າໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈິ ງຈັ ງ ແລະ ມຸ່ ງໝັ້ ນທີ່ ຈະປົ ກປ້ອງຄວາມເປັ ນສ່ວນຕົ ວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວ ທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ພວກເຮົ າ. ພວກເຮົ າຮູ້ສຶ ກເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ ຄວາມກັ ງວົ ນໃຈ ຫືຼ
ຄວາມບໍ່ ສະດວກເຊິ່ ງເຫດການນີ້ອາດຈະເປັ ນສາເຫດ. ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມໃດໜຶ່ ງ, ກະລຸນາຢ່າລັ່ ງເລໃຈທີ່ ຈະໂທຫາສູນບໍ ລິ ການສະເພາະກິ ດຂອງພວກເຮົ າທີ່ 1-855-789-0673, ວັ ນຈັ ນ – ວັ ນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ 8:00 ເຊົ້າ – 5:00 ແລງ ເວລາປາຊີ ຟິ ກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົ າຈະຮັ ກສາໜ້ າເວັ ບນີ້, sao.wa.gov/breach2021, ໃຫ້ອັ ບເດດສະເໝີ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

Pat McCarthy
ຜູ້ ກວດສອບແຫ່ງລັ ດລັ ດວໍ ຊິ
ງຕັ ນ

ວິ ທີ ໄດ້ຮັ ບການບໍ ລິ ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ ແລະ ການປ້ອງກັ ນການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນແບບບໍ່ ເສຍຄ່າ
(ປັ ບປຸງໃໝ່ 03/04/2021)

SAO ກໍ າລັ ງໃຫ້ການບໍ ລິ ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ ແລະ ການກູ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນແບບບໍ່ ເສຍຄ່າເປັ ນເວລາ 12 ເດື ອນຜ່ ານ Experian ໃຫ້ແກ່ ຄົ ນທີ່ ເລກລະຫັ ດປະກັ ນສັ ງຄົ ມຂອງຕົ ນອາດຈະຖື ກເປີ ດເຜີ ຍໃນເຫດການ Accellion.
ພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດລົ ງທະບຽນໃຫ້ທ່ານໄດ້ໂດຍກົ ງ ເນື່ ອງຈາກກົ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັ ນສ່ວນຕົ ວ.
ໂຄງການມີ ສອງອົ ງປະກອບ ຄື:


ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ. ເປັ ນສະມາຊິ ກ 12 ເດື ອນໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າກັ ບ Experian IdentityWorks Credit 3B.
ຜະລິ ດຕະພັ ນນີ້ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວຂອງທ່ານທີ່ ຖື ກໃຊ້ໃນທາງທີ່ ຜິ ດ ໂດຍການຕິ ດຕາມທັ ງສາມອົ ງການເຄດິ ດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການປ້ອງກັ ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນທີ່ ສຸມໃສ່ການລະບຸ ແລະ ແກ້ ໄຂການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນໃນທັ ນທີ. IdentityWorks Credit 3B ແມ່ ນບໍ່ ເສຍຄ່າສໍ າລັ ບທ່ານ ແລະ ການລົ ງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ຈະບໍ່ ສົ່ ງຜົ ນເສຍຕໍ່ ຄະແນນເຄດິ ດຂອງທ່ານ.


ການກູ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ. ຖ້າທ່ານສົ ງໃສວ່າ ມີ ການສໍ້ໂກງການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫືຼການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນຂອງທ່ານ ແລະ
ຢາກປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັ ບວິ ທີ ແກ້ ໄຂບັ ນຫາເຫົຼ່ ານັ້ນ, ທ່ານອາດຕິ ດຕໍ່ ຫາຕົ ວແທນ Experian ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຕິ ດຕໍ່ ສໍ າລັ ບ Experian ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການບໍ ລິ ການນີ້ມີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັ ນເວລາໜຶ່ ງປີແລະ ບໍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລົ ງທະບຽນ ຫືຼດໍ າເນີ ນການໃດໆໃນຊ່ວງເວລານີ້. ຖ້າວ່າ,ຫັ ງຈາກປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັ ບສະຖານະການຂອງທ່ານກັ ບຕົ ວແທນ ຼ , ມັ ນໄດ້ຖື ກກໍ ານົ ດວ່າ ຕ້ອງມີ ການສະໜັ ບສະໜູນ ການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ, ຕົ ວແທນຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ຈະເຮັ ດວຽກກັ ບທ່ານເພື່ ອສື ບສວນ ແລະ
ແກ້ ໄຂແຕ່ລະເຫດການສໍ້ໂກງທີ່ ເກີ ດຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ວັ ນທີ່ ເກີ ດເຫດ (ລວມທັ ງ, ຕາມຄວາມເໝາະສົ ມ, ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິ ດຕໍ່ ເຈົ້າໜີ້ ເພື່ ອໂຕ້ແຍ້ ງຄ່າບໍ ລິ ການ ແລະ ປິ ດບັ ນຊີ; ຊ່ວຍທ່ານໃນການຢຸດເຄື່ ອນໄຫວຂໍ້ມູນເຄດິ ດຂອງທ່ານກັ ບສໍ ານັ ກງານການເງິ ນໃຫຍ່ ສາມ ແຫ່ງ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິ ດຕໍ່ ຫາໜ່ ວຍງານຂອງລັ ດຖະບານເພື່ ອຊ່ວຍກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ເໝາະສົ ມຂອງມັ ນ).


ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັ ບອີ ເມວຈາກ SAO
ດ້ວຍລະຫັ ດການເປີ ດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົ ນ: ທ່ານສາມາດລົ ງທະບຽນນໍ າໃຊ້ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ/ໂປແກຼມການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະ ບຸຕົ ວຕົ ນເປັ ນໄລຍະ 12 ເດື ອນ ຜ່ ານ Experian ໂດຍໃຊ້ລະຫັ ດການເປີ ດໃຊ້ງານລົ ງທະບຽນສ່ວນບຸກຄົ ນຂອງທ່ານທີ່ ສົ່ ງໃຫ້ໃນອີ ເມວທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັ ບຈາກ “ການຮັ ບມື ກັ ບເຫດການຂອງຜູ້ ກວດສອບແຫ່ງລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ (Washington State Auditor Incident Response)”. ສໍ າລັ ບຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມເຂົ້າເບິ່ ງ www.experianidworks.com/3bcredit.


ຖ້າມີ ລະຫັ ດການເປີ ດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົ ນຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານຍັ ງສາມາດໂທຫາ Experian
ໂດຍກົ ງເພື່ ອລົ ງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂດຍໃຊ້ເບີ ໂທທີ່ ບໍ່ ເສຍຄ່ານີ້: 1-833-256-3154. ມີ ຕົ ວແທນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫື ອທ່ານ ຼ ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມກ່ ຽວກັ ບໂຄງການ ແຕ່ວັ ນຈັ ນ ເຖິ ງ ວັ ນສຸກ ເວລາ 6:00 ເຊົ້າ – 8:00 ແລງ. ເວລາມາດຕະຖານປາຊີ ຟິ ກ (PST) ແລະ ວັ ນເສົ າ / ວັ ນອາທິ ດ ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ-5:00 ແລງ. PST.


ຖ້າທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບອີ ເມວພ້ອມດ້ວຍລະຫັ ດເປີ ດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົ ນ ພາຍໃນວັ ນທີ່ 15 ມີ ນາ 2021,
ທ່ານສາມາດລົ ງທະບຽນເຂົ້າໃນການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດຂອງ Experian ໂດຍປະຕິ ບັ ດຕາມຄໍ າແນະນໍ າເຫົຼ
່ ານີ້:

 1. ເຂົ້າເບີ່ ງ www.experianidworks.com/3bcredit ຫືຼໂທຫາ Experian ໂດຍກົ ງເພື່ ອລົ ງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
  ໂດຍໃຊ້ເບີ ໂທທີ່ ບໍ່ ເສຍຄ່າ: 1-833-256-3154,
 2. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ລະຫັ ດ: WSHAUD2021.
 3. ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ໝາຍເລກເຂົ້າຮວ່ມ: B009702
 4. ການລົ ງທະບຽນຈະເປີ ດຈົ ນເຖິ ງ 6/6/2021.
  ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັ ບສະມາຊິ ກ EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B 12 ເດື ອນຂອງທ່ານ:
  ບັ ດເຄດິ ດແມ່ ນ ບໍ່ ຕ້ອງການ ສໍ າລັ ບການລົ ງທະບຽນໃນ Experian IdentityWorks Credit 3B.
  ທ່ານສາມາດຕິ ດຕໍ່ Experian ທັ ນທີ—ໂດຍບໍ່ ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງລົ ງທະບຽນ—ກ່ຽວກັ ບບັ ນຫາການສໍ້ໂກງໃດໆ.
  ຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ແມ່ ນມີ ເພື່ ອຊ່ວຍທ່ານກັ ບການສໍ້ໂຄງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບເຄດິ ດ ແລະ ບໍ່ ແມ່ ນເຄດິ ດ.
  ເມື່ ອທ່ານລົ ງທະບຽນໃນ Experian IdentityWorks, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິ ງຄຸນສົ ມບັ ດເພີ່ ມເຕີ ມດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ້:
  ລາຍງານເຄດິ ດຂອງ Experian ໃນເວລາລົ ງທະບຽນ: ເບິ່ ງວ່າມີ ຂໍ້ມູນໃດທີ່ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັ ບໄຟລ໌ ເຄດິ ດຂອງທ່ານ.
  ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າວັ ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍ າລັ ບສະມາຊິ ກອອນໄລເທົ່ ານັ້ນ.*
  ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ: ຕິ ດຕາມກວດກາໄຟລ໌ ຂອງ Experian, Equifax ແລະ TransUnion
  ຢ່າງຈິ ງຈັ ງເພື່ ອຫາຕົ ວຊີ້ບອກການສໍ້ໂກງ.
  Experian ExtendCARETM: ທ່ານໄດ້ຮັ ບການສະໜັ ບສະໜູນດ້ານການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນໃນລະດັ ບສູງເຊັ່ ນດຽວກັ ນ
  ເຖິ ງແມ່ ນວ່າຫັ ງຈາກການເປັ ນສະມາຊິ ກ ຼ Experian IdentityWorks ຂອງທ່ານໄດ້ໝົ ດອາຍຸແລ້ວ.
  ປະກັ ນໄພການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ**: ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສໍ າລັ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ແລະ
  ການໂອນເງິ ນກອງທຶ ນເອເລັ ກໂຕຣນິ ກທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັ ບອະນຸມັ ດ.
 • ສະມາຊິ ກອອບໄລນ໌ ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບບົ ດລາຍງານປະຈໍ າໄຕມາດເພີ່ ມເຕີ ມຫັ ງຈາກລົ ງທະບຽນ ຼ .
  ** ປະກັ ນໄພການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ແມ່ ນໄດ້ຮັ ບການລົ ງນາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍ ລິ ສັ ດປະກັ ນໄພທະນາຄານອາເມລິ ກາທີ່ ລັ ດ
  Florida, ເຊິ່ ງເປັ ນບໍ ລິ ສັ ດ Assurant. ກະລຸນາອີ ງໃສ່ນະໂຍບາຍຕົ ວຈິ ງສໍ າລັ ບຂໍ້ກໍ ານົ ດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົ ກເວັ້ນຂອງການຄຸ້ມຄອງ.
  ການຄຸ້ມຄອງອາດຈະບໍ່ ມີ ໃນທຸກອານາເຂດ.

ແນວທາງປະຕິ ບັ ດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການປົ ກປ້ອງການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ

ກວດກາຄື ນຄໍ າຖະແຫຼງບັ ນຊີ ຂອງທ່ານ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ດ້ານກົ ດ ໝາຍກັ ບກິ ດຈະກໍ າທີ່ ໜ້າສົ ງໃສ: ໃນຖານະເປັ ນມາດຕະການປ້ອງກັ ນຢ່າງຄວາມລະມັ ດລະວັ ງ, ພວກເຮົ າຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານລະມັ ດລະວັ ງ ແລະ ກວດກາຄື ນຄໍ າຖະແຫຼງບັ ນຊີ ແລະ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານຢ່າງໃກ້ຊິ ດ. ຖ້າທ່ານກວດພົ ບກິ ດຈະກໍ າທີ່ ໜ້ າສົງໃສໃນບັ ນຊີ, ທ່ານຄວນແຈ້ງສະຖາບັ ນການເງິ ນ ຫືຼ ບໍ ລິ ສັ ດໂດຍດ່ວນທີ່ ບັ ນຊີ ດັ່ ງກ່າວຖື ກເກັ ບຮັ ກສາໄວ້. ທ່ ານຍັ ງຄວນລາຍງານກິ ດຈະກໍ າທີ່ ຫຼອກລວງ ຫືຼ ຂໍ້ສົ ງໃສວ່າມີ ການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ໄປຫາເຈົ້າໜ້ າດ້ານກົ ດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມທົ່ ວໄປຂອງລັ ດ ແລະ / ຫືຼ ຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ (“Federal Trade Commission, FTC”).


ສໍ າເນົ າບົ ດລາຍງານເຄດິ ດ: ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັ ບສໍ າເນົ າຂອງບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານແບບບໍ່ ເສຍຄ່າ
ຈາກສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດໃຫຍ່ ແຕ່ລະອົ ງການ ໜຶ່ ງຄັ້ງໃນທຸກໆ 12 ເດື ອນໂດຍການເຂົ້າເບິ່ ງ www.annualcreditreport.com/, ໂທຟຣີ877-322-8228 ຫືຼໂດຍການປະກອບແບບຟອມຮ້ອງຂໍ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າປີແລະ ສົ່ ງໄປທີ່ ບໍ ລິ ການຂໍ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າປີ(Annual Credit Report Request Service), P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348. ທ່ານຍັ ງສາມາດຕິ ດຕໍ່ ໜຶ່ ງໃນສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດແຫ່ງຊາດດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ້:

Equifax
P.O. Box 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com


Experian
P.O. Box 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com


TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com


ແຈ້ງເຕື ອນ ການສໍ້ໂກງ: ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການພິ ຈາລະນາ
ໃຫ້ເອົ າການແຈ້ງເຕື ອນກ່ຽວກັ ບການສໍ້ໂກງໃນບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ການແຈ້ງເຕື ອນ ການສໍ້ໂກງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ ນບໍ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ຈະຢູ່ໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານເປັ ນເວລາໜຶ່ ງປີ. ການແຈ້ງເຕື ອນ
ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຮູ້ກ່ຽວກັ ບກິ ດຈະກໍ າສໍ້ໂກງທີ່ ອາດຈະເກີ ດຂື້ນພາຍໃນບົ ດລາຍງານຂອງທ່ານ ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຕິ ດຕໍ່ ທ່ານກ່ອນການສ້າງບັ ນຊີ ໃດໆໃນນາມຂອງທ່ານ. ເພື່ ອເອົ າການແຈ້ງເຕື ອນ
ການສໍ້ໂກງໃນບົ ດລາຍງານເຄດ້ດຂອງທ່ານ, ຕິ ດຕໍ່ ກັ ບສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິ ງ. ຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມແມ່ ນມີ ຢູ່ທີ່ www.annualcreditreport.com.


ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ: ຢູ່ລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ ແລະ ບາງລັ ດອື່ ນໆ,
ທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໃຊ້ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ສິ່ ງນີ້ຈະປ້ອງກັ ນການເປີ ດເຄດິ ດໃໝ່ ໃນຊື່ ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັ ດ PIN ທີ່ ອອກໃຫ້ທ່ານເມື່ ອທ່ານລິ ເລີ່ ມການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວ.
ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ ຖື ກອອກແບບມາເພື່ ອປ້ອງກັ ນເຈົ້າ ໜີ້ທີ່ ມີ ທ່າແຮງຈາກການເຂົ້າເຖິ ງການລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັ ບຄວາມເຫັ ນດີ ຈາກທ່ານ. ດ້ວຍເຫດນີ້,
ການໃຊ້ເຄື່ ອງປ້ອງກັ ນຄວາມປອດໄພອາດຈະແຊກແຊງ ຫືຼຊັ ກຊ້າຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັ ບເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້
ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫຍເພື່ ອຄວາມປອດໄພຕ່າງກັ ນ ໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານກັ ບແຕ່ລະອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດ.
ບໍ່ ມີ ຄ່າທໍ ານຽມໃນການໃຊ້, ຍົ ກສູງ ຫືຼລົ ບລ້າງການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ.
ເພື່ ອໃຊ້ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານອາດຈະຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົ ງການລາຍງານຜູ້ ບໍ ລິ ໂພກ
ກັ ບຂໍ້ມູນທີ່ ລະບຸຕົ ວທ່ານ, ລວມທັ ງຊື່ ເຕັ ມຂອງທ່ານ, ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ, ວັ ນເດື ອນປີ ເກີ ດ, ທີ່ ຢູ່ປະຈຸບັ ນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຜ່ ານມາ, ສໍ າເນົ າບັ ດປະຈໍ າຕົ ວທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍລັ ດ, ແລະ ໃບບິ ນຄ່ານໍ້າຄ່າໄຟ, ໃບລາຍງານຂອງທະນາຄານ ຫືຼໃບປະກັ ນໄພ.
ຊັ ບພະຍາກອນເພີ່ ມເຕີ ມທີ່ ບໍ່ ເສຍຄ່າ: ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັ ບຂໍ້ມູນຈາກອົ ງການລາຍງານຜູ
້ ບໍ ລິ ໂພກ, ຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ ຫືຼ
ຈາກອົ ງການໄອຍະການຂອງລັ ດຂອງທ່ານກ່ຽວກັ ບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ ທ່ານສາມາດປະຕິ ບັ ດຕໍ່ ການປ້ອງກັ ນການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ. ທ່ານອາດຈະລາຍງານການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນທີ່ ສົ ງໃສ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້ າທີ່ ດ້ານກົ ດໝາຍໃນທ້ອງຖິ່ ນ,
ລວມທັ ງຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ (Federal Trade Commission, FTC) ຫືຼໃຫ້ ໄອຍະການຂອງລັ ດ.
ນີ້ແມ່ ນຂໍ້ມູນຕິ ດຕໍ່ ສໍ າລັ ບ FTC:

Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338


ທ່ານຍັ ງມີ ບາງສິ ດທິ ພາຍໃຕ້ກົ ດໝາຍການລາຍງານເຄດິ ດທີ່ ຍຸດຕິ ທໍ າ (Fair Credit Reporting Act, FCRA):
ສິ ດທິ ເຫົຼ່ ານີ້ລວມມີການຮູ້ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງທ່ານ; ການໂຕ້ແຍ້ ງກັ ບຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ ຄົ ບຖ້ວນ ຫືຼບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ; ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ ວຍງານລາຍງານຜູ້ ບໍ ລິ ໂພກແກ້ ໄຂ ຫືຼລຶ ບຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ, ບໍ່ ຄົ ບຖ້ວນ, ຫືຼບໍ່ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ສໍ າລັ ບຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັ ບ FCRA, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ ງ www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reportingact.pdf.

ຄໍ າຖາມທີ່ ຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັ ບການລະເມີ ດຂໍ້ມູນ (ປັ ບປຸງໃໝ່

ເກີ ດຫຍັ ງຂຶ້ນ? ໃນກາງເດື ອນມັ ງກອນ ປີ2021, SAO ໄດ້ຮັ ບການແຈ້ງເຕື ອນກ່ຽວກັ ບເຫດການຄວາມປອດໄພທີ່ ອາດເກີ ດຂຶ້ນ ເຊິ່ ງກ່ຽວຂ້ອງກັ ບບໍ ລິ ການໂອນຍ້ າຍໄຟລ໌ ຂອງ Accellion. SAO ໄດ້ຕິ ດຕໍ່ ຫາບໍ ລິ ສັ ດ Accellion ທັ ນທີ ສໍ າລັ ບລາຍລະອຽດສະເພາະ. ໃນສອງສາມອາທິ ດຕໍ່ ໜ້ າ, SAO ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ມີ ບຸກຄົ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັ ບອະນຸຍາດໄດ້ເຂົ້າເຖິ ງຂໍ້ມູນທີ່ ເກັ ບໄວ້ ໃນບັ ນຊີ ໂອນຍ້ າຍເອກະສານຂອງ SAO ກັ ບ Accellion. SAO ໄດ້ເລີ່ ມເຮັ ດວຽກກັ ບ Accellion ເພື່ ອລະລຸວ່າເອກະສານໃດທີ່ ອາດຈະໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບຈາກເຫດການດັ່ ງກ່າວ. ເຫດການດັ່ ງກ່າວແມ່ ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສື ບສວນຢ່າງຈິ ງຈັ ງ ໂດຍບໍ ລິ ສັ ດ Accellion, SAO ແລະ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ ດ້ານກົ ດໝາຍ.


ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ?ມີ ໄຟລ໌ ຈໍ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ຖື ກ Accellion ລະບຸໄດ້ວ່າມີ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວຂອງບຸກຄົ ນ ແລະ
ຜູ ອື່ ນໆທີ່ ໄດ້ຮັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານຈາກພະແນກຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ (“ESD”) ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ2017 ເຖິ ງ 2020. ບັ ນດາໄຟລ໌ ເຫົຼ່ ານີ້ອາດຈະມີ ຊື່ ບຸກຄົ ນ, ເລກປະກັ ນສັງຄົ ມ, ວັ ນເດື ອນປີ ເກີ ດ, ທີ່ ຢູ່ຖະ ໜົ ນ ແລະ ອີ ເມວ, ເລກບັ ນຊີ ທະນາຄານ ແລະ ໝາຍເລກເສັ້ນທາງຂອງທະນາຄານ. ການບໍ ລິ ການຂອງ Accellion ບໍ່ ໄດ້ຮັ ບການບໍ ລິ ຫານຈັ ດການໂດຍ ESD ແລະ ESD ບໍ່ ຮັ ບຜິ ດຊອບຕໍ່ ການລະເມີ ດຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ບໍ່ ມີ ໜ້ າທີ່ ຈະຕອບຮັ ບສາຍໂທລະສັ ບ ຫືຼຄໍ າຖາມກ່ຽວກັ ບເລື່ ອງນີ້. ການສື ບສວນແມ່ ນກໍ າລັ ງດໍ າເນີ ນຢູ່ ເພື່ ອລະບຸຕົ ວບຸກຄົ ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບໜ່ ວຍງານອື່ ນໆຂອງລັ ດ ແລະ ລັ ດຖະບານທ້ອງຖິ່ ນທີ່ ໄຟລ໌ ຂອງຕົ ນໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບ. ບັ ນດາບຸກຄົ ນເຫົຼ່ ານັ້ນຍັ ງຈະໄດ້ຮັ ບແຈ້ງການຈາກ SAO ອີ ກດ້ວຍ.


ຊາວວໍ ຊິ ງຕັ ນຕົ ກເປັ ນເປົ້າໝາຍບໍ ? ມາເຖິ ງປັ ດຈຸບັ ນ ຍັ ງບໍ່ ມີ ຫັ ກຖານໃດໆທີ ຼ ່ ແນ່ ຊັ ດວ່າ ລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ ຫືຼ
ຜູ້ ຢູ່ອາໄສຂອງຕົ ນທີ່ ຕົ ກເປັ ນເປົ້າໝາຍຂອງເຫດການນີ້. ເຫດການນີ້ໄດ້ສົ່ ງຜົ ນກະທົ ບຕໍ່ ຫຼາຍໆອົ ງການຈັ ດຕັ້ງຂອງລັ ດຖະບານກາງ ແລະ ລັ ດ, ທ້ອງຖິ່ ນ, ຊົ ນເຜົ່ າ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ ພ້ ອມທັ ງທຸລະກິ ດຂອງອົ ງກອນອຸດສາຫະກໍ າເອກະຊົ ນ
ຊຶ່ ງປະກອບມີ ບັ ນດາທຸລະກິ ດໃນຂະແໜງການແພດ, ກົດໝາຍ, ໂທລະຄົ ມມະນາຄົ ມ, ການເງິ ນ, ການສຶ ກສາຊັ້ນສູງ, ການຄ້າຂາຍຍ່ ອຍ ແລະ ພະລັ ງງານ.


SAO ກໍ າລັ ງນໍ າໃຊ້ຜະລິ ດຕະພັ ນທີ່ ເກົ່ າແກ່ ຫືຼ ລ້າສະໄໝບໍ ? ໃນເວລາທີ່ ມີ ການລະເມີ ດດັ່ ງກ່າວ, Accellion ກໍ າລັ ງຮອງຮັ ບ ແລະ ໃຊ້ບໍ ລິ ການລະບົ ບການໂອນຍ້ າຍໄຟລ໌ ທີ່ SAO ແລະ ຫຼາຍອົ ງກອນອື່ ນໆກໍ ກໍ າລັ ງນໍ າໃຊ້ຢູ່. ໃນທ້ າຍລະດູຮ້ອນປີ2020, SAO ໄດ້ເລີ່ ມຕົ້ນຂະບວນການເຄື່ ອນຍ້ າຍໄປສູ່ລະບົ ບທີ່ ໃໝ່ ກວ່າເກົ່ າຂອງ Accellion ໄດ້ແກ່ Kiteworks
ເຊິ່ ງເປັ ນຂະບວນການທີ່ ໄດ້ເຮັ ດສໍ າເລັ ດໃນວັ ນທີ31 ທັ ນວາ 2020.

ຊ່ວງເວລາຂອງເຫດການ

ວັ ນທີ12 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ຮັ ບການແຈ້ງເຕື ອນທົ່ ວໄປຈາກ Accellion ທີ່ ສົ່ ງໄປຫາຜູ້ ໃຊ້ລະບົ ບ Kiteworks ຂອງຕົ ນ
ກ່ຽວກັ ບເຫດການຄວາມປອດໄພທີ່ ອາດເກີ ດຂຶ້ນກັ ບເຄື່ ອງມື ໂອນຍ້ າຍໄຟລ໌ ຂອງ Accellion ທີ່ SAO ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ອີກຕໍ່ ໄປ.


ວັ ນທີ13 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້WaTech ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ ສານໃນວົ ງກວ້ າງກັ ບ Accellion
ເພື່ ອຊອກຫາວ່າໄຟລ໌ ໃດທີ່ ຢູ່ລະຫວ່າງການສົ່ ງໄປຍັ ງ ຫືຼສົ່ ງມາຈາກ SAO ທີ່ ອາດຈະໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບ.


ໃນອາທິ ດຂອງວັ ນທີ25 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ລະບຸວ່າບາງຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ ຕ່ າງໆຂອງ SAO ທີ່ ໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບຊຶ່ ງຖື ກລະບຸໄດ້ໂດຍ Accellion ມີ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວຂອງບັ ນດາບຸກຄົ ນທີ່ ໄດ້ຮັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານຈາກພະແນກຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ (“ESD”).


ວັ ນທີ1 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ປະກາດເຫດການດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສາທາລະນະຊົ ນ. SAO
ໄດ້ປະຕິ ບັ ດຕາມຂັ້ນຕອນແຈ້ງການສໍ າຮອງທີ່ ໄດ້ກໍ ານົ ດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົ ດໝາຍ ແລະ
ໄດ້ເອົ າແຈ້ງການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັ ບເຫດການນີ້ລົ ງໃນເວັ ບໄຊຂອງ SAO ທີ່ sao.wa.gov/breach2021, ເຊິ່ ງພວກເຮົ າໄດ້ອັ ບເດດຢູ່ສະເໝີ.


ວັ ນທີ12 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ໄອຍະການຊາບ. ແຈ້ງການດັ່ ງກ່າວໄດ້ມີ ການເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ໃນວັ ນທີ26 ກຸມພາ.


ວັ ນທີ25 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນບໍ ລິການຮັ ບສາຍທີ່ ຜູ້ ຄົ ນສາມາດຖາມຄໍ າຖາມ ແລະ
ຂໍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບການໄດ້ຮັ ບຄວາມຊ່ວຍເຫື ອທີ ຼ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບເຫດການດັ່ ງກ່າວ ແລະ
ໄດ້ເລີ່ ມສົ່ ງອີ ເມວໄປຫາຄົ ນທີ່ ຂໍ້ມູນຂອງຕົ ນຢູ່ໃນໄຟລ໌ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານ