skip to main content

ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເຫດການຂໍ້ມູນ

ຈົດໝາຍຈາກຜູ້ກວດສອບ McCarthy (ອັບເດດ 5/21/2021)

Washington State Auditor Pat McCarthy

ຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບແຫ່ງລັດລັດວໍຊິງຕັນ (“SAO”) ໄດ້ອັບເດດໜ້າເວັບນີ້ເພື່ອໃຫ້ການອັບເດດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຂອງ SAO ໃນການແກ້ໄຂເຫດການຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ປະສົບໂດຍ Accellion, ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີສາມໃນການບໍລິການໂອນໄຟລ໌ ສໍາລັບໄຟລ໌ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ SAO ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການກວດສອບ.


ຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບເຫດການນີ້, SAO ມີຈຸດປະສົງຢູ່ສອງປະການຄື: (1) ລະບຸ, ແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຕົນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ແລະ (2) ຍົກສູງວິທີການຕ່າງໆໃນການໂອນ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.


ໃນເດືອນມີນາ, ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການສົ່ງອີເມວແຈ້ງເຕືອນເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຂໍ້ມູນຂອງຕົນຢູ່ໃນໄຟລ໌ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນສົງເຄາະຫວ່າງງານໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ຫາປີ 2020. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ອີເມວແລ້ວ, ໜ້າເວັບນີ້ມີຂໍ້ມູນອັນດຽວກັນ, ລວມທັງວິທີການລົງທະບຽນຮັບການ ບໍລິການຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ ແລະ ການກູ້ການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ໂທຫາສູນບໍລິການສະເພາະກິດຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີ 1-855-789-0673, ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ແຕ່ 8:00 ເຊົ້າ- 5:00 ແລງ ເວລາປາຊີຟິກ.


ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນມໍ່ໆມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການທົບທວນທາງດ້ານກົດ ໝາຍກ່ຽວກັບໄຟລ໌ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນລະບົບຂອງ Accellion ໃນເວລາທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ. ການກວດກາຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອລະບຸບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. SAO ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບລັດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂໍ້ມູນຂອງຕົນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຢືນຢັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ສ່ວນຕົວ ແລະ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຊາບ. ບຸກຄົນທີ່ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງຕົນຢູ່ໃນໄຟລ໌ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ ຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ ແລະ ການກູ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເປັນເວລາສິບສອງເດືອນ.


SAO ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກເຊິ່ງເຫດການນີ້ອາດຈະ ເປັນສາເຫດ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໜຶ່ງ, ກະລຸນາຢ່າລັ່ງເລໃຈທີ່ຈະໂທຫາສູນບໍລິການສະເພາະກິດຂອງພວກເຮົາທີ່ 1-855-789-0673, ວັນຈັນ – ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ 8:00 ເຊົ້າ – 5:00 ແລງ ເວລາປາຊີຟິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາໜ້າເວັບນີ້, sao.wa.gov/breach2021, ໃຫ້ອັບເດດສະເໝີ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,
Pat McCarthy
ຜູ້ກວດສອບແຫ່ງລັດລັດວໍຊິງຕັນ

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມກ່ຽວກັບເຫດການຄວາມປອດໄພຂອງ Accellion

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ໃນກາງເດືອນມັງກອນ ປີ 2021, SAO ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບເຫດການຄວາມປອດໄພທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການໂອນຍ້າຍໄຟລ໌ຂອງ Accellion. SAO ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດ Accellion ທັນທີສໍາລັບລາຍລະອຽດສະເພາະ. ໃນສອງສາມອາທິດຕໍ່ໜ້າ, SAO ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ມີບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນບັນຊີໂອນຍ້າຍເອກະສານຂອງ SAO ກັບ Accellion. SAO ໄດ້ເປີດການສືບສວນໃນທັນທີ ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຂອງເຫດການ ແລະ ວິທີທີ່ມັນອາດຈະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ SAO ເພື່ອຈຸດປະສົງການກວດສອບ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ Accellion ເພື່ອລະບຸວ່າມີໄຟລ໌ໃດທີ່ອາດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ SAO ກໍຍັງໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີມາຊ່ວຍການ ສືບສວນສອວບສວນຂອງຕົນ.

ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ? ໄດ້ມີການສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໄຟລ໌ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນສົງເຄາະຫວ່າງງານທີ່ພະແນກຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານໄດ້ຈ່າຍໄປໃນໄລຍະປີ 2017 ຫາປີ 2020. ບັນດາໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີຊື່ບຸກຄົນ, ເລກປະກັນສັງຄົມ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ທີ່ຢູ່ຖະໜົນ ແລະ ອີເມວ ແລະ/ຫຼື ເລກບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ໝາຍເລກເສັ້ນທາງຂອງທະນາຄານ.
SAO ກໍຍັງຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ຂໍ້ມູນຂອງຕົນໄດ້ຖືກລະບຸໄດ້ຈາກການວິເຄາະທາງດ້ານກົດ ໝາຍໃນໄຟລ໌ຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການຂອງ Accellion. ໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ມີຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງລາຍການຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກລາຍການຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້: ຊື່ບູກຄົນ, ເລກປະກັນສັງຄົມ, ເລກປະຈໍາຕົວນັກຮຽນ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເລກບັນຊີເຄດິດ ຫຼື ບັນຊີທະນາຄານ, ເລກປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສຸຂະພາບ.


ຊາວວໍຊິງຕັນຕົກເປັນເປົ້າໝາຍບໍ? ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າຂອງ Accellion ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ປັດຈຸບັນພວມດໍາເນີນການສືບສວນສອບສວນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ແນ່ຊັດວ່າ ລັດວໍຊິງຕັນ ຫຼື ຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງເຫດການນີ້. ເຫດການນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ເຂດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງບັນດາອົງກອນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທຸລະກິດເອກະຊົນ ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາທຸລະກິດໃນຂະແໜງການແພດ, ກົດໝາຍ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ພະລັງງານ.


SAO ກໍາລັງນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກົ່າແກ່ ຫຼື ລ້າສະໄໝບໍ? ໃນເວລາທີ່ມີການລະເມີດດັ່ງກ່າວ, Accellion ກໍາລັງຮອງຮັບ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການລະບົບການໂອນຍ້າຍໄຟລ໌ທີ່ SAO ແລະ ຫຼາຍອົງກອນອື່ນໆກໍກໍາລັງນໍາໃຊ້ຢູ່. ໃນທ້າຍລະດູຮ້ອນປີ 2020, SAO ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ລະບົບທີ່ໃໝ່ກວ່າເກົ່າຂອງ Accellion ໄດ້ແກ່ Kiteworks, ຂະບວນການນີ້ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020.

ວິທີການໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຖ້າເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ອັບເດດ 5/21/2021)

SAO ກໍາລັງໃຫ້ການບໍລິການຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ ແລະ ການກູ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນແບບບໍ່ເສຍຄ່າເປັນເວລາ 12 ເດືອນຜ່ານ Experian ໃຫ້ແກ່ ຄົນທີ່ເລກລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງຕົນອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນເຫດການ Accellion. ຍ້ອນກົດໝາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນທ່ານໄດ້ໂດຍກົງ.


ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີລະຫັດເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ ສໍາລັບການລົງທະບຽນຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ເຄດິດກັບ Experian, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນການແຈ້ງເຕືອນນັ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານມີສ່ວນ ພົວພັນກັບເຫດການຂອງ Accellion ຫຼື ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາການສື່ສານທີ່ SAO ສົ່ງໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ກະລຸນາໂທຫາສູນບໍລິການ ສະເພາະກິ ດຂອງພວກເຮົ າທີ່ ເບີ 1-855-789-0673, ວັ ນຈັ ນ – ວັ ນສຸ ກ ແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ້ າ – 5:00 ໂມງແລງ ເວລາປາຊີ ຟິ ກ ແລະ ຈະມີ ຜູ້ຕາງໜ້ າທ່ີ ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼ ອທ່ານໃນການກໍ ານົ ດວ່າທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ ຫືຼ ບ່ໍ .

ໂຄງການມີສອງອົງປະກອບ ຄື:
ການຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ. ເປັນສະມາຊິກ 12 ເດືອນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າກັບ Experian IdentityWorks Credit 3B. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຊ່ວຍໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ຖືກໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ໂດຍການຕິດຕາມທັງສາມອົງການເຄດິດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນທີ່ສຸມໃສ່ການລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂການລັກຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນໃນທັນທີ. IdentityWorks Credit 3B ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າສໍາລັບທ່ານ ແລະ ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ຈະບໍ່ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຄະແນນເຄດິດຂອງທ່ານ.
ການກູ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ. ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ ມີການສໍ້ໂກງການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຢາກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ທ່ານອາດຕິດຕໍ່ຫາຕົວແທນ Experian ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບ Experian ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການບໍລິການນີ້ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັນເວລາໜຶ່ງປີ ແລະ ບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລົງທະບຽນ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆໃນຊ່ວງເວລານີ້. ຖ້າວ່າ, ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງທ່ານກັບຕົວແທນ, ມັນໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າ ຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ລະບຸຕົວຕົນ, ຕົວແທນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນ ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານເພື່ອສືບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂແຕ່ລະເຫດການ ສໍ້ໂກງທີ່ເກີດຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ເກີດເຫດ (ລວມທັງ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງຄ່າບໍລິການ ແລະ ປິດບັນຊີ; ຊ່ວຍທ່ານໃນການຢຸດເຄື່ອນໄຫວຂໍ້ມູນເຄດິດຂອງທ່ານກັບສໍານັກງານການເງິນໃຫຍ່ສາມ ແຫ່ງ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໃນ ການຕິ ດຕໍ່ ຫາໜ່ ວຍງານຂອງລັ ດຖະບານເພື່ ອຊ່ວຍກູ້ຄື ນຂໍ້ ມູ ນລະບຸ ຕົ ວຕົ ນຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ເໝາະສົ ມຂອງມັ ນ).


ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກ SAO ດ້ວຍລະຫັດການເປີດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນ:

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ການຕິດຕາມກວດກາເຄດິດ/ໂປແກຼມການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນເປັນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານ Experian ໂດຍໃຊ້ລະຫັດການເປີດໃຊ້ງານລົງທະບຽນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານທີ່ສົ່ງໃຫ້ໃນອີເມວທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ “ການຮັບມືກັບເຫດການຂອງ ຜູ້ກວດສອບແຫ່ງລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ (Washington State Auditor Incident Response)”. ສໍ າລັ ບຂໍ້ ມູນເພ່ີ ມເຕີ ມເຂ້ົ າເບ່ິ ງ www.experianidworks.com/3bcredit.


ຖ້າມີລະຫັດການເປີດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາ Experian ໂດຍກົງເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໂດຍໃຊ້ເບີ ໂທທີ່ ບ່ໍ ເສຍຄ່ານີ້ : 1-833-256-3154. ມີ ຕົ ວແທນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼ ອທ່ານ ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັ ບໂຄງການ ແຕ່ວັ ນຈັ ນ ເຖິ ງ ວັ ນສຸ ກ ເວລາ 6:00 ເຊົ້ າ – 8:00 ແລງ. ເວລາມາດຕະຖານປາຊີ ຟິ ກ (PST) ແລະ ວັ ນເສົ າ / ວັ ນອາທິ ດ ເວລາ 8:00 ເຊ້ົ າ-5:00 ແລງ. PST.


ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະຫວ່າງງານໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ເຖິງປີ 2020, ແຕ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ມີລະຫັດການ ເປີ ດໃຊ້ ງານສ່ວນຕົ ວ ພາຍໃນວັ ນທີ 15 ມີ ນາ 2021, ໄລຍະເວລາການລົ ງທະບຽນຈະເປີ ດຈົ ນຮອດວັ ນທີ 6 ມິ ຖຸ ນາ 2021.
ທ່ານຍັ ງສາມາດລົ ງທະບຽນໃນການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດຂອງ Experian ໂດຍການປະຕິ ບັ ດຕາມຄໍ າແນະນໍ າເຫຼົ່ ານ້ີ :

 1. ເຂົ້າເບີ່ ງ www.experianidworks.com/3bcredit ຫືຼໂທຫາ Experian ໂດຍກົ ງເພື່ ອລົ ງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
  ໂດຍໃຊ້ເບີ ໂທທີ່ ບໍ່ ເສຍຄ່າ: 1-833-256-3154,
 2. ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ລະຫັ ດ: WSHAUD2021.
 3. ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ໝາຍເລກເຂົ້າຮວ່ມ: B009702
 4. ການລົ ງທະບຽນຈະເປີ ດຈົ ນເຖິ ງ 6/6/2021.
  ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັ ບສະມາຊິ ກ EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B 12 ເດື ອນຂອງທ່ານ:
  ບັ ດເຄດິ ດແມ່ ນ ບໍ່ ຕ້ອງການ ສໍ າລັ ບການລົ ງທະບຽນໃນ Experian IdentityWorks Credit 3B.
  ທ່ານສາມາດຕິ ດຕໍ່ Experian ທັ ນທີ—ໂດຍບໍ່ ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງລົ ງທະບຽນ—ກ່ຽວກັ ບບັ ນຫາການສໍ້ໂກງໃດໆ.
  ຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ແມ່ ນມີ ເພື່ ອຊ່ວຍທ່ານກັ ບການສໍ້ໂຄງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບເຄດິ ດ ແລະ ບໍ່ ແມ່ ນເຄດິ ດ.
  ເມື່ ອທ່ານລົ ງທະບຽນໃນ Experian IdentityWorks, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິ ງຄຸນສົ ມບັ ດເພີ່ ມເຕີ ມດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ້:
  ລາຍງານເຄດິ ດຂອງ Experian ໃນເວລາລົ ງທະບຽນ: ເບິ່ ງວ່າມີ ຂໍ້ມູນໃດທີ່ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັ ບໄຟລ໌ ເຄດິ ດຂອງທ່ານ.
  ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າວັ ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍ າລັ ບສະມາຊິ ກອອນໄລເທົ່ ານັ້ນ.*
  ການຕິ ດຕາມກວດກາເຄດິ ດ: ຕິ ດຕາມກວດກາໄຟລ໌ ຂອງ Experian, Equifax ແລະ TransUnion
  ຢ່າງຈິ ງຈັ ງເພື່ ອຫາຕົ ວຊີ້ບອກການສໍ້ໂກງ.
  Experian ExtendCARETM: ທ່ານໄດ້ຮັ ບການສະໜັ ບສະໜູນດ້ານການກູ້ຄື ນຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນໃນລະດັ ບສູງເຊັ່ ນດຽວກັ ນ
  ເຖິ ງແມ່ ນວ່າຫັ ງຈາກການເປັ ນສະມາຊິ ກ ຼ Experian IdentityWorks ຂອງທ່ານໄດ້ໝົ ດອາຍຸແລ້ວ.
  ປະກັ ນໄພການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ**: ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສໍ າລັ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ແລະ
  ການໂອນເງິ ນກອງທຶ ນເອເລັ ກໂຕຣນິ ກທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັ ບອະນຸມັ ດ.
 • ສະມາຊິ ກອອບໄລນ໌ ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບບົ ດລາຍງານປະຈໍ າໄຕມາດເພີ່ ມເຕີ ມຫັ ງຈາກລົ ງທະບຽນ ຼ .
  ** ປະກັ ນໄພການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ແມ່ ນໄດ້ຮັ ບການລົ ງນາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍ ລິ ສັ ດປະກັ ນໄພທະນາຄານອາເມລິ ກາທີ່ ລັ ດ
  Florida, ເຊິ່ ງເປັ ນບໍ ລິ ສັ ດ Assurant. ກະລຸນາອີ ງໃສ່ນະໂຍບາຍຕົ ວຈິ ງສໍ າລັ ບຂໍ້ກໍ ານົ ດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົ ກເວັ້ນຂອງການຄຸ້ມຄອງ.
  ການຄຸ້ມຄອງອາດຈະບໍ່ ມີ ໃນທຸກອານາເຂດ.

ແນວທາງປະຕິ ບັ ດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນການປົ ກປ້ອງການໂຈລະກໍ າຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ

ກວດກາຄື ນຄໍ າຖະແຫຼງບັ ນຊີ ຂອງທ່ານ ແລະ ແຈ້ງການໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ດ້ານກົ ດ ໝາຍກັ ບກິ ດຈະກໍ າທີ່ ໜ້າສົ ງໃສ: ໃນຖານະເປັ ນມາດຕະການປ້ອງກັ ນຢ່າງຄວາມລະມັ ດລະວັ ງ, ພວກເຮົ າຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານລະມັ ດລະວັ ງ ແລະ ກວດກາຄື ນຄໍ າຖະແຫຼງບັ ນຊີ ແລະ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານຢ່າງໃກ້ຊິ ດ. ຖ້າທ່ານກວດພົ ບກິ ດຈະກໍ າທີ່ ໜ້ າສົງໃສໃນບັ ນຊີ, ທ່ານຄວນແຈ້ງສະຖາບັ ນການເງິ ນ ຫືຼ ບໍ ລິ ສັ ດໂດຍດ່ວນທີ່ ບັ ນຊີ ດັ່ ງກ່າວຖື ກເກັ ບຮັ ກສາໄວ້. ທ່ ານຍັ ງຄວນລາຍງານກິ ດຈະກໍ າທີ່ ຫຼອກລວງ ຫືຼ ຂໍ້ສົ ງໃສວ່າມີ ການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ ໄປຫາເຈົ້າໜ້ າດ້ານກົ ດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມທົ່ ວໄປຂອງລັ ດ ແລະ / ຫືຼ ຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ (“Federal Trade Commission, FTC”).


ສໍ າເນົ າບົ ດລາຍງານເຄດິ ດ: ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັ ບສໍ າເນົ າຂອງບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານແບບບໍ່ ເສຍຄ່າ
ຈາກສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດໃຫຍ່ ແຕ່ລະອົ ງການ ໜຶ່ ງຄັ້ງໃນທຸກໆ 12 ເດື ອນໂດຍການເຂົ້າເບິ່ ງ www.annualcreditreport.com/, ໂທຟຣີ877-322-8228 ຫືຼໂດຍການປະກອບແບບຟອມຮ້ອງຂໍ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າປີແລະ ສົ່ ງໄປທີ່ ບໍ ລິ ການຂໍ ບົ ດລາຍງານເຄດິ ດປະຈໍ າປີ(Annual Credit Report Request Service), P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348. ທ່ານຍັ ງສາມາດຕິ ດຕໍ່ ໜຶ່ ງໃນສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດແຫ່ງຊາດດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ້:

Equifax
P.O. Box 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com


Experian
P.O. Box 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com


TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com


ແຈ້ງເຕື ອນ ການສໍ້ໂກງ: ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການພິ ຈາລະນາ
ໃຫ້ເອົ າການແຈ້ງເຕື ອນກ່ຽວກັ ບການສໍ້ໂກງໃນບົ ດລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ການແຈ້ງເຕື ອນ ການສໍ້ໂກງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ ນບໍ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ຈະຢູ່ໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານເປັ ນເວລາໜຶ່ ງປີ. ການແຈ້ງເຕື ອນ
ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຮູ້ກ່ຽວກັ ບກິ ດຈະກໍ າສໍ້ໂກງທີ່ ອາດຈະເກີ ດຂື້ນພາຍໃນບົ ດລາຍງານຂອງທ່ານ ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຕິ ດຕໍ່ ທ່ານກ່ອນການສ້າງບັ ນຊີ ໃດໆໃນນາມຂອງທ່ານ. ເພື່ ອເອົ າການແຈ້ງເຕື ອນ
ການສໍ້ໂກງໃນບົ ດລາຍງານເຄດ້ດຂອງທ່ານ, ຕິ ດຕໍ່ ກັ ບສາມອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິ ງ. ຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມແມ່ ນມີ ຢູ່ທີ່ www.annualcreditreport.com.


ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ: ຢູ່ລັ ດວໍ ຊິ ງຕັ ນ ແລະ ບາງລັ ດອື່ ນໆ,
ທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໃຊ້ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ສິ່ ງນີ້ຈະປ້ອງກັ ນການເປີ ດເຄດິ ດໃໝ່ ໃນຊື່ ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັ ດ PIN ທີ່ ອອກໃຫ້ທ່ານເມື່ ອທ່ານລິ ເລີ່ ມການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວ.
ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ ຖື ກອອກແບບມາເພື່ ອປ້ອງກັ ນເຈົ້າ ໜີ້ທີ່ ມີ ທ່າແຮງຈາກການເຂົ້າເຖິ ງການລາຍງານເຄດິ ດຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັ ບຄວາມເຫັ ນດີ ຈາກທ່ານ. ດ້ວຍເຫດນີ້,
ການໃຊ້ເຄື່ ອງປ້ອງກັ ນຄວາມປອດໄພອາດຈະແຊກແຊງ ຫືຼຊັ ກຊ້າຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັ ບເຄດິ ດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້
ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫຍເພື່ ອຄວາມປອດໄພຕ່າງກັ ນ ໃນເອກະສານເຄດິ ດຂອງທ່ານກັ ບແຕ່ລະອົ ງການລາຍງານເຄດິ ດ.
ບໍ່ ມີ ຄ່າທໍ ານຽມໃນການໃຊ້, ຍົ ກສູງ ຫືຼລົ ບລ້າງການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ.
ເພື່ ອໃຊ້ການຢຸດການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານອາດຈະຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົ ງການລາຍງານຜູ້ ບໍ ລິ ໂພກ
ກັ ບຂໍ້ມູນທີ່ ລະບຸຕົ ວທ່ານ, ລວມທັ ງຊື່ ເຕັ ມຂອງທ່ານ, ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ, ວັ ນເດື ອນປີ ເກີ ດ, ທີ່ ຢູ່ປະຈຸບັ ນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຜ່ ານມາ, ສໍ າເນົ າບັ ດປະຈໍ າຕົ ວທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍລັ ດ, ແລະ ໃບບິ ນຄ່ານໍ້າຄ່າໄຟ, ໃບລາຍງານຂອງທະນາຄານ ຫືຼໃບປະກັ ນໄພ.
ຊັ ບພະຍາກອນເພີ່ ມເຕີ ມທີ່ ບໍ່ ເສຍຄ່າ: ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັ ບຂໍ້ມູນຈາກອົ ງການລາຍງານຜູ
້ ບໍ ລິ ໂພກ, ຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ ຫືຼ
ຈາກອົ ງການໄອຍະການຂອງລັ ດຂອງທ່ານກ່ຽວກັ ບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ ທ່ານສາມາດປະຕິ ບັ ດຕໍ່ ການປ້ອງກັ ນການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນ. ທ່ານອາດຈະລາຍງານການລັ ກຂໍ້ມູນລະບຸຕົ ວຕົ ນທີ່ ສົ ງໃສ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້ າທີ່ ດ້ານກົ ດໝາຍໃນທ້ອງຖິ່ ນ,
ລວມທັ ງຄະນະກໍ າມະການການຄ້າລັ ດຖະບານກາງ (Federal Trade Commission, FTC) ຫືຼໃຫ້ ໄອຍະການຂອງລັ ດ.
ນີ້ແມ່ ນຂໍ້ມູນຕິ ດຕໍ່ ສໍ າລັ ບ FTC:

Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338


ທ່ານຍັ ງມີ ບາງສິ ດທິ ພາຍໃຕ້ກົ ດໝາຍການລາຍງານເຄດິ ດທີ່ ຍຸດຕິ ທໍ າ (Fair Credit Reporting Act, FCRA):
ສິ ດທິ ເຫົຼ່ ານີ້ລວມມີການຮູ້ສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງທ່ານ; ການໂຕ້ແຍ້ ງກັ ບຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ ຄົ ບຖ້ວນ ຫືຼບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ; ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ ວຍງານລາຍງານຜູ້ ບໍ ລິ ໂພກແກ້ ໄຂ ຫືຼລຶ ບຂໍ້ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ, ບໍ່ ຄົ ບຖ້ວນ, ຫືຼບໍ່ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ສໍ າລັ ບຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັ ບ FCRA, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ ງ www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reportingact.pdf.

ຊ່ວງເວລາຂອງເຫດການ

ວັ ນທີ12 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ຮັ ບການແຈ້ງເຕື ອນທົ່ ວໄປຈາກ Accellion ທີ່ ສົ່ ງໄປຫາຜູ້ ໃຊ້ລະບົ ບ Kiteworks ຂອງຕົ ນ
ກ່ຽວກັ ບເຫດການຄວາມປອດໄພທີ່ ອາດເກີ ດຂຶ້ນກັ ບເຄື່ ອງມື ໂອນຍ້ າຍໄຟລ໌ ຂອງ Accellion ທີ່ SAO ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ອີກຕໍ່ ໄປ.


ວັ ນທີ13 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້WaTech ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ ສານໃນວົ ງກວ້ າງກັ ບ Accellion
ເພື່ ອຊອກຫາວ່າໄຟລ໌ ໃດທີ່ ຢູ່ລະຫວ່າງການສົ່ ງໄປຍັ ງ ຫືຼສົ່ ງມາຈາກ SAO ທີ່ ອາດຈະໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບ.


ໃນອາທິ ດຂອງວັ ນທີ25 ມັ ງກອນ: SAO ໄດ້ລະບຸວ່າບາງຂໍ້ມູນໃນໄຟລ໌ ຕ່ າງໆຂອງ SAO ທີ່ ໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບຊຶ່ ງຖື ກລະບຸໄດ້ໂດຍ Accellion ມີ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ ວຂອງບັ ນດາບຸກຄົ ນທີ່ ໄດ້ຮັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານຈາກພະແນກຄວາມປອດໄພການຈ້າງງານ (“ESD”).


ວັ ນທີ1 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ປະກາດເຫດການດັ່ ງກ່າວຕໍ່ ສາທາລະນະຊົ ນ. SAO
ໄດ້ປະຕິ ບັ ດຕາມຂັ້ນຕອນແຈ້ງການສໍ າຮອງທີ່ ໄດ້ກໍ ານົ ດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົ ດໝາຍ ແລະ
ໄດ້ເອົ າແຈ້ງການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັ ບເຫດການນີ້ລົ ງໃນເວັ ບໄຊຂອງ SAO ທີ່ sao.wa.gov/breach2021, ເຊິ່ ງພວກເຮົ າໄດ້ອັ ບເດດຢູ່ສະເໝີ.


ວັ ນທີ12 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ໄອຍະການຊາບ. ແຈ້ງການດັ່ ງກ່າວໄດ້ມີ ການເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ໃນວັ ນທີ26 ກຸມພາ.


ວັ ນທີ25 ກຸມພາ: SAO ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນບໍ ລິການຮັ ບສາຍທີ່ ຜູ້ ຄົ ນສາມາດຖາມຄໍ າຖາມ ແລະ
ຂໍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບການໄດ້ຮັ ບຄວາມຊ່ວຍເຫື ອທີ ຼ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບເຫດການດັ່ ງກ່າວ ແລະ
ໄດ້ເລີ່ ມສົ່ ງອີ ເມວໄປຫາຄົ ນທີ່ ຂໍ້ມູນຂອງຕົ ນຢູ່ໃນໄຟລ໌ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັ ບເງິ ນສົ ງເຄາະການຫວ່າງງານ