skip to main content

Beeksisa seeraa waayee mudannoo daataa

Xalayaa Odiitara McCarthy irraa ergame

Washington State Auditor Pat McCarthy

Biiroon Oditara Washiingiitan (“SAO”) yeroo dhihootti dhimma nageenya daataa Asseeliyoon(Accellion), dadabarsaa faayilaa qama sadaffaa kan ta’e kan mudate irratti hubaannoo qabachisee.


Odeeffannoon isaanii haala nageenyaa keessatti kan hirmaatan ta’uu isaanii akkasumas isaan gargaaruudhaaf qabeenyota dhiyeessuudhaan Bulchiinsa Waashingitan keessatti bara 2017 irraa hanga 2020 jidduutti faayidaalee hoji dhabdummaa namoota fudhataniif Imeeyilii ergaa jirra.

Qorannoon mudannoo kana irratti gaggeessaa jirru kan walitti fufinsa qabu yoo ta’u galmeewwan odeeffannoo hubaman adda baasuun namoota odeeffannoon dhuunfaa isaanii jalaa hubame adda baafachuu fi beeksisuu keenya itti fufnee jirra.


Icciittii oddeffanoo dhunfaa warraa nu amananuuf eeguu fi nageenya daataatiif xiyyeefannoo guddaa kennina. Rakkoo dhimmi kun uumuuf dhiifama guddaa gaafanna. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaaatan, bilbilaa kana 1-855-789-0673 fayyadamuun Wixata – Jimaataa sa’aatii 8:00 AM hanga 5:00 PM akka Paasfik Taayim itti nu gaafachuuf dubatti hin jedhinaa. Dabalataan, Fuulaa weebsaayitii, sao.wa.gov/breach2021, kana irraatti odeeffannoo waqtaawaa dhaan ni
foyyeessina.

Kabajaan

Pat McCarthy

Ooditara Mootummaa
waashingitan

Akkamitti akka tajaajiloota to’annoo liqii bilisaa fi eegumsa hanna eenyummaa argachuu dandeenyaa (kan fooyya’e
03/04/2021)

SAO’n mudannoo Accellion tiin namoota Sooshiyaala seekiyuuritiin isaanii kan miidhame ta’uu maluf karaa ogeeyyii ji’oota 12’f to’annoo liqii bilisa ta’ee fi tajaajiloota eenyummaa isaanii deebisuu taasisaa jira. Sababa seerota icciitummaa dhuunfaatiin kallattiidhaan isin galmeessuu hin dandeenyu.


Sagantichi qabiyyeewwan lama qaba:


To’annaa Liqii. Miseensummaa bilisaa ji’a 12 kan Experian IdentityWorks Credit 3B. Meeshaan kun faayadama odeeffannoo seeraan ala ta’ee eejensii gurguddaa liiqaa sadan hordofuu fi tajaajila eegamuu eenyumaa adda baasuu fi hana eenyumaa furuun adda baasaa. IdentityWorks liiqaa 3B’n gutumaatti bilisa fi sagantaa kanatti galmaa’uun qabxii liqaa keetii hin midhuu.


Eenyummaa hatame Deebifachuu. Yoo fayyadama seeran ala odeeffannoo keetii yookin hana eenyumaa shakitee, ejentii Ekispeeriyaa(Experian) odeeffannoo Ekispeeriyaa(Experian) kana gadii jiru fayyadamuun qunammuu dandeessa. Taajaajili kun wagga tokkof tura yeroo fayyadamtu galma’uu yookiin gochi biraa sirra hin eegamu. Erga ejansiin waliin
dubbatee boodaa, yoo gargaarsii deebisaa enyummaa barbaachisa ta’ee, eejansiin deebisa eenyuumaa Ekispeeriya(Experian) qorannoo godhuu fi hanna guyya mudaanichaan jalqabee wal qabatuuf(dabalataaan, akka barbaachisuuti, liiqeessitoota waliin si qunnamsiisuu kanfaltii hambiisuu fi akkawuntii cuufuuf; kallatti liqaa biiroolee
gurguddaa liqaa sadan waliin fayadamtuu sitti agarsiisuuf; haala ittiin eejensii motummaa qunamtus sitti agarsiisuun haala eenyumaan kee bakka duritti deebi’uu sitti agarsiisu) furmaata keenuu siif ni dhihaata.


Imeelin koodii damaqiinsa dhunfa qabu SAO irraa si qaqabeerra yoo ta’e: Hanga ji’a 12’ttii hordofii liiqaa/sagantaa debisa eenyumaa irratti karaa Ekispeeriyaa (Experian) kooddii damaqiinsa galmee emelii irratti kan “ooditara Deebisa Mudaanoo Washingittan siif ergameen” bilisaaan tajaajila argachuu dandeessa. Odeeffannoo dabalataaf www.experianidworks.com/3bcredit ilaalaa.


Karaa lakkofsa bilbilaa sarara bilisaa: 1-833-256-3154 koodii damaqiinsa dhuunfaa keessan fayyadamuun kallatiidhaan gara Ekispeeriyaan(Experian) bilbilu dandeessu. Wixataa hanga jimaataa 6:00a.m.-8:00p.m’tti bakka bu’ootni isiin gargaaruu fi gaafiii deebisuuf isin eeguu. PST fi Dilbataa/sanbata xiqqaa 8:00a.m.-5:00p.m. PST.


Hanga Bitootessa 15, 2021 itti Koodii dammaqsituu dhuunfaa keessanii yoo fudhachuu baattan qajeelfamoota armaan gadii fayyadamuudhaan gara to’annoo liqii Experian itti galmaa’uu dandeessu:

 1. Saganticha keessattii galmaaudhaaf karaa toora bilbilaa bilisa ta’ee fayyadamuudhaan
  www.experianidworks.com/3bcredit ilaalaa yookin kallatiidhaan: 1-833-256-3154irratti bilbilaa,
 2. Koodicha dhiyeessuutu sinirraa eegama: WSHAUD2021.
 3. Lakkofsa hirmaannaa dhiyeessuun isin barbaachisa B009702
 4. Galmeen hanga 6/6/2021 itti ni banama.
  Odeeffannoo dabalataa waa’ee miseensumaa Ekispeeriyaan (Experian) IDENTITYWORKS Liiqaa 3B kan JI’A 12:
  Ekispeeriyaa (Experian) IdentityWorks Liiqaa 3B irratti galmaa’uuf kaardiin liiqaa hin barbaachisu. Dhimmaa hannaattiin walqabattee Ekisperriya (Experian) galmee tokko male qunammuu dandeessu. Ispeeshalistootni deebisa eenyumaa waa’ee hana liiqaa fi kan liiqaa hin taanee irratti sii gargaruuf as jiru.
  Erga al tokko Ekispeerriyaa (Experian) IdentityWorks irratti galmoofte isaan armaan gadii argachuu ni dandeessa:
  Gabaasa galmee liiqaa Ekispeeriyya (Experian): faayila liiqaa kee waliin odeeffanoo kamtu akka walqabattu ilaali. Gabaasni guyya guyyaa liiqaa kan argamuu miseensoota onlaayiini jiran qofaaf. *
  To’annaa liiqaa: Agarisiistuu hannaa(fraud) dhaaf Ekispeeriyaa (Experian), Equifax fi TransUnion si’aayinaan hordofa.
  Experian IdentityWorks ExtendCARETM: erga miseensummaan Ekispeeriyaa(Experian) IdentityWorks guyyan isaa
  darbee booda illee gargaarsa sadarka olaanaa deebisaa enyummaa ni argata.
  $1 inshuraansii hana eenyumaa**: baasii muraasaf uuwisaa fi dabarsaa fandii elekitironikkii seeraan ala ta’ee ni
  shiyeessa.
 • Miseensonni ooflaayini jiran ergaa galmaa’ani booda akka gaabaasaaf bilbilan ni taasifamu.
  ** Inshuraansiin hanna eenyuummaa kan dhabbataa Bankaroota Inshuraansii Amerikaattin hogganamu, qama
  inshuransii kennu kan ta’ee mallateesserra. Maaloo polisiiwwanii, tarmoota, haalootaa fi uwwisaa hin dabalannee
  sirnaan ilaalaa. Haguuggiin bulchiinsota hunda irrattiyyuu argamuu dhiisuu danda’a.

Shaakalliiwwan gaarii hanna eenyummaa irraa of-eeguudhaaf

Waa’ee akkawuntii kee ilaalli yoo waan shakisisuu argitee qama seeraa beeksiisi: Akka of-eeggannoo dursattii dammaqinsan akkaa akkawuntii kee sakataatuu fi dhiheenyaan gabaasaa liiqaa kee ilaali. Akkawuntii irrattii waan shakissisu yoo argite, qamooleee diinagdee yookiin dhaabata akkawuntiin kee jiru beeksiisuu qabda. Gochaa seeraan ala yookiin shakisiisaa kamiyyuu qaama seeraa ilaalatuuti, abbaa alangaa waligaala biyyaa fi/yookiin komishiini Daldalaa Feederaalaa(“FTC”) ibsu qabda.


Garagalchaa gabaasa liiqaa:www.annualcreditreport.com/, dawachuun garagalchaa gabaasaa liiqaa keetti ejensoota ijoo sadan irra ji’a 12 kessatti altokko bilisaan fudhachuu dandeessa. Sarara bilbila bilisaatti bilbilaa 877-322-8228 or guca gaafannoo gabaasaa kan wagga guutuun gara tajaajila gaafanoo gabaasaa liiqaa waggaatti ergaa, P.O. Box 105281,
Atlanta, GA 30348. Karaa ejensii gabaasaa liiqaa biyyaaleessattiin na qunammuu dandeessa:

Equifax
L.S Poosta 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com


Experian
L.S Poostaa 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com


TransUnion
L.S Poostaa 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com


Hubachisaa gochaa seeraan alaa: hubachiisa gocha seeraan alaa gabaasaa kessatti dabaluu qabda ta’a. Akeekkachiisni gocha seeraan alaa bilisaadha akkasumas faayilaa liqii keetti keessatti galmaa’uudhaan waggaa tokkof tura. Hubachiisni kun liiqeefatoota gocha seeraan ala ta’ee gabaasa keessa akka hubatan taasisa kana malees liqqeefataan si qunammuun akka akkawunti maqaa keettin dhaabuu taasisa. Gabaasaa liqii kee irrati gochaa seeraan hubachisuuf,
ejensoota liiqaa sadan armaan olitti ibsaman qunami. Odeeffannoon dabalataa www.annualcreditreport.com irratti ni argama.


Dhorkaa nageenya: waashingiitanii fi baakka biroottii, bakka sirridhaa faayila liiqaa keetti dhorkaa nageenyaa kessa kaa’uuf. Kuni akka liqaan haaraan maqaa keettiin PIN siif keenamee osoo hin faayyadamnee akka hin banamneeef dhorkaa jalqabsiisa. Dhorkaan nageenyaa liiqeeffatootni fedhii kee malee akkaa gaabaasaa liiqaaa kee hin ilaalee dhorkuuf hojjetamee. Sababa Kanaan, dhorkaan nageenyaa gidduu seenuu yookiin harkiifamuu ati liiqaa itti argatuu
sababa ta’a. Eejensii gaabaasaa liiqaa kamiifuu dhorkaa nageenya faayila liiqaa irraa addaa baastee kaa’uu qabdaa. Dhorkaa nageenyaa ka’uuf, ol kaasuuf yookiin baaleesuuf kanfaltiin hin jiru. Dhoorkaa nageenyaa kaa’uuf, gaabaasaa ejensii ittii fayadamaa maqaa guutuu kee, lakkoofsa nageenya hawaasaa, bara dhaloota, tessoo ammaa fi duranii, waraqaa eenyumeessaa, billii, isteetimantii baankii yookin isteetimantii inshuraansii dhiheessuu qabda.

Qabeenya bilisaa dabalataa: ejensii gabaasa itti fayadamaa, koomishiini daldalaa federaala yookiin abbaa alangaa waliigalaa biyya keetii irraa odeeffannoo fudhachuun gochaa seeraan ala eenyumaa irraati godhamuu irraa of ittisuun ni danda’ama. Qaama seeraa, FTC dabalatee yookiin abbaa alaangaa waliigalatii gocha seeraan ala eenyummaa shakiituu kamiyyuu gabaasuu dandeessaa. Odeefannoo qunammtii FTC kunottii:


Koomishinii Daldala Federaalaa, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338

Gocha Sirna gabaasaa liiqaa(FCRA): irraa mirgaa ni qabda. Mirgooni kunis maaltuu akka faayila kee keessa jiru beeku, odeefaanoo sirri yookiin guutuu hin taanee dhorkuu; fi ejensoota gabaasaa itti fayyadammaa akka sireesan yookiin siirri, guutuu, beekamaa kan hin taanee akka balleessan taasisu ni dabalataa. Waayee FCRA irratti odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan, maaloo www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reportingact.pdf ilaalaa.

Waayee badii daataan wal-qabatee gaaffilee irra deddeebiidhaan gaafataman

Maaltu mudatee? Ji’a mudee-walakka 2021, tajaajilli dadabarsaa faayilaa Asseliyoon (Accellion) dhimma mudaanoo rakko nageenyaa kanaa irratti SAO irra yaadachisni keenameefii ture. Battaaluma sanatii SAO’n dhimma dabalataaf Asseliyoon (Accellion) qunamee ture. Torban muraasa booda, namni seeraan ala ta’ee akka akkawuntii dadabarsa
faayilaa SAO Asseliyon(Accellion) walin kessaa daataa kuufamee jiru sakatta’uu isaa irra qaqabee. SAO mudaanichaan faayila kamtu akkka midhamee adda baasuuf Asseliyoon (Accellion) waliin hojechuu jalqabeera. Mudaanichi gama Asseliyoonin (Accellion), SAO fi qama seeraattin qoraanoo Si’aawaa irra jira.


Odeeffannoo kamtu itti hirmaatee? Galmeewwan daataa Accellion keessatti argaman muraasni odeeffannoo dhuunfaa namootaa of keessaa qabu, yeroo 2017 irraa kaasee hanga 2020 gidduu jirutti namoota biroo kanneen Damee Qacarrii Eegumsaa(“ESD”) irraa faayidaalee hoji dhabdummaa argatan keessaa. Galmeewwan kunniin maqaa namaa, lakkoofs nageenya hawaasaa, guyyaa dhalootaa, teessoo fi Imeeyilii, lakkofsa herreega baankii fi lakkofsa daddabrsa baankii of keessaa qabaachuu malu. Taajaajilli Asseeliyoon(Accellion) gama ESD’ttin miti kan hoganamuu kanaaf ESD’n ittii gaafatamuuma waa’ee dhimma kana gaafachuu fi bilbilaa deebisuu hin qabu. Namootaa fi odeeffannoo waayee eejansiiwwanii fi mootummoota naannoo waliin wal-qabatan, kan faayiloonni isaanii jalaa hubaman adda baasuudhaaf
gaggeeffamaa jira. Namoonnii kunniin karaa SAO’s ni beeksifamu.


Jiraattoonni Waashingitan xiyyeeffannoo keessa galanii jiruu? Hanga ammaatti Naannoon Waashinigitan yookin jiraattonni isaanii kamiyyuu mudannooo kana keessaatti ilaammii jala galuu isaanii ragaan ibsu tokko illee hin jiru. Mudannoon kun dhaabbilee fayyaa, seeraa, telekoominikeeshinii, maallaqaa, barnoota olaanoo, daldalaa fi Humnaa
ibsaa keessatti haammataman dhaabbilee federaalaa fi naannoo, gosaa fi mootummaa naannoo akkasumas dhaabbilee idaastirii dhuunfaa keessa jiran baay’ee isaanii miidhee jira.

SAO’n oomishoota dulloomanii fi yeroon isaanii irra darbe fayyadamaa turee? Yeroo barbaadiin kun mudateetti, Accellion pilaatfoormii daddabarsii faayilaa kan SAO fi dhaabbileen biroo baay’een isaanii itti fayyadamaa turan deeggarsaa fi tajaajilaa ture. Xumuura bona 2020 itti SAO’n Adeemsa Mudde. 31, 2020 xumurame irratti gara hujjafannoo(pilaatfoormii) Accellion isaa haaraa Kiteworks jedhamu itti jijjiiruu eegale.

Taritiiba sagantaa mudannichaa

Amajjii. 12: SAO’n akeekkachiisaa waliigalaa Accelion irraa gara fayyadamtoota pilaatfoormii Kiteworks isaaniitiif waayee mudannoo cimaa eegumsaa irratti meeshaa daddabarsii faayilaa Accellion kan SAO’n kan booda itti hin fayyadamne waliin qaqqabeenii ture.


Amajjii. 13: SAO’n WaTech beeksiee jira akkasumas yeroo garaa SAO itti darbanitti yookin irraa dhufanitti faayiloonni isaan kam akka hubaman beekuudhaaf Accellion waliin qunnamtiiwwan bal’aa ta’an gaggeessaa jira.


Torbee Amajjii 25: SAO’n galmeewwan faayilootaa SAO hubaman keessatti odeeffannoowwan muraasni adeemsa
nageenya qacarrii(Employment Security Department, ESD)irraa odeeffannoo dhuunfaa namoota faayidaalee hojii dhabdummaa fudhatanii kan of keessatti qabaatee ta’uu isaa murteessee jira.


Guraandhala. 1: SAO’n mudannicha hawaasaaf ifa baase SAO’n akkaataa seeroota kaawamanii qajeelfamoota bakka buusii kan hordofe yoo ta’u mudannoo kana ilaalchisee beeksisni jalqaa weebsaayitii SAO sao.wa.gov/breach2021, akan nuti odeeffannoo irraatti gadhiifnu irratti akka maxxanse beeksisee jira.


Guraandh. 12: SAO’n Abukaattoo Waliigalaa(Attorney General) beeksisee jira. Beeksisni kun gaafa Guraandhala. 26 itti dabalame.


Guraandhala. 25: SAO’n waayee namoonni ittiin gaafii gaafatanii fi haala irratti mudatee waliin gargaarsa walitti dhufeenya qabu ittiin argachuu danda’aniidhaaf giddugala bilbilaa bu’ureessuudhaan namoota odeeffannoon isaanii faayidaalee hojii dhabdummaa keessa tureef imeelii erguu eegale.