skip to main content

ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਿਟਸ

ਆਡੀਟਰ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਤ􀭌 ਪੱਤਰ (5/21/2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

Washington State Auditor Pat McCarthy

Office of the Washington State Auditor (“SAO”) ਨੇ Accellion, ਜੋ ਆਿਡਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ SAO ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਫ਼ਾਈਲ ਟ􀭥ਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ SAO ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ􀭥ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ􀭌 ਬਾਅਦ, SAO ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ: (1) ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪਛਾਣਨਾ, ਉਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (2) ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ􀭥ਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।


ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ􀭧ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਪ􀭥ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ􀭥ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ 1-855-789-0673 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਾਲ ਸ􀭊ਟਰ ਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ􀭌 – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਪ􀭥ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ􀭌, ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ􀭧ਾਂ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੋਰ􀭊ਿਸਕ ਸਮੀਿਖਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਓਦ􀭌 Accellion ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਸਨ ਜਦ􀭌 ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਨੇ ਉਨ􀭧ਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ􀭥ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। SAO ਉਨ􀭧ਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ􀭧ਾਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਇਨ􀭧ਾਂ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ, ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ􀭥ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।


SAO ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ􀭊ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ􀭎ਪੀ ਗਈ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਜਾਂ ਅਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ􀭥ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਾਲ ਸ􀭊ਟਰ ਨੂੰ 1-855-789-0673, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ􀭌 – ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ. ਪ􀭥ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤ􀭌 ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਪੰਨੇ, sao.wa.gov/breach2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।


ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,
ਪੈਟ ਮੈਕਕਾਰਥੀ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਆਡੀਟਰ

Accellion ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ, SAO ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ Accellion ਫਾਈਲ ਟ􀭥ਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। SAO ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ Accellion ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, SAO ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇੱਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ Accellion ਿਵੱਚ SAO ਦੇ ਫਾਈਲ ਟ􀭥ਾਂਸਫਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਿਡਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ SAO ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕਵ􀭈 ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, SAO ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ􀭧ਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ Accellion ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ SAO ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਉਨ􀭧ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2017 ਤ􀭌 2020 ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਨ􀭧ਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬ􀭊ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬ􀭊ਕ ਰੂਿਟੰਗ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SAO ਉਨ􀭧ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਭੀਵਾ ਤੌਰ ’ਤੇ Accellion ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫੋਰ􀭊ਿਸਕ ਸਮੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ􀭧ਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨ􀭧ਾਂ ਿਵੱਚ􀭌 ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ – ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ – ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ, ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਜਾਂ ਬ􀭊ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।


ਕੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ Accellion ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ􀭥ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਨੂੰਨੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਿਵੱਤ, ਉੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਰਟੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲਟੀਪਲ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ, ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ􀭥ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।


ਕੀ SAO ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮ􀭈, Accellion ਫਾਈਲ ਟ􀭥ਾਂਸਫਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ SAO ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ, SAO ਨੇ Accellion ਦੇ ਨਵ􀭈 ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Kiteworks, ‘ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ􀭥ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਪ􀭥ਿਕਿਰਆ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (5/21/2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਵ􀭈 ਪ􀭥ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ

SAO 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ􀭧ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨ􀭧ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ Accellion ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਅਤੇ Experian ਨਾਲ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ􀭥ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕ Accellion ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੋ SAO ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-855-789-0673 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਾਲ ਸ􀭊ਟਰ ਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ􀭌 – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਪ􀭥ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਪ􀭥ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਹਨ:
ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ। Experian IdentityWorks Credit 3B ਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮ􀭊ਬਰਿਸ਼ਪ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿਤੰਨ􀭌 ਪ􀭥ਮੁੱਖ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤ􀭌 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕ􀭈ਦ􀭥ਤ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ􀭥ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। IdentityWorks Credit 3B ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ􀭧ਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ􀭥ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਤ􀭌 ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ􀭧ਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ􀭈 ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ Experian ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ􀭌 ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ Experian ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ, ਿਕਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤ􀭌 ਬਾਅਦ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ Experian ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਏਜੰਟ ਘਟਨਾ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ ਕ􀭥ੇਿਡਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; ਿਤੰਨ ਪ􀭥ਮੁੱਖ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਿਬਉਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ􀭥ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਿਫ􀭥ਜ਼ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ􀭌 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ SAO ਵੱਲ􀭌 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ “Washington State Auditor Incident Response” (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਆਡੀਟਰ ਇੰਸੀਡ􀭊ਟ ਿਰਸਪਾਂਸ) ਤ􀭌 ਪ􀭥ਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਿਵੱਚ ਪ􀭥ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਐਨਰੋਲਮ􀭊ਟ ਐਕਿਟਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ􀭌 ਕਰਿਦਆਂ Experian ਰਾਹੀਂ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ / ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਪ􀭥ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.experianidworks.com/3bcredit ਵੇਖੋ।
ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ􀭥ੋਗ􀭥ਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਧੇ Experian ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ􀭥ੀ ਨੰਬਰ: 1-833-256-3154 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ􀭥ਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤ􀭌 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ PST ਸਮ􀭈 ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤ􀭌 ਰਾਤ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ/ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ PST ਸਮ􀭈 ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਤ􀭌 ਰਾਤ 5.00 ਵਜੇ ਤਕ। ਪ􀭥ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ। ਹਨ।


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ􀭥ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਐਨਰੋਲਮ􀭊ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ 6 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲ􀭧ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ􀭧ਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ Experian ਦੀ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. www.experianidworks.com/3bcredit ‘ਤੇਜਾਓ ਜਾਂਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰ ਬਰ: 1-833-256-3154ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਿਦਆਂਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ
  ਹੋਣ ਲਈ Experian ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: WSHAUD2021.
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰ ਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾr: B009702
 4. ਭਰਤੀ 6/6/2021ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।
  ਤੁਹਾਡੀ 12-ਮਹੀਨੇਦੀ EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇਵੇਰਵੇ:
  Experian IdentityWorks Credit 3B ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ।
  ਿਕਸੇਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂਬਾਰੇ—ਤੁਸੀ ਂਿਬਨਾਂਦਾਖਲਾ ਲਏ – ਤੁਰੰਤ Experian ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
  ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇਗੈਰ-ਕ�ੈਿਡਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ�ਤੁਸੀ ਂExperian IdentityWorks ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਜਾਂਦੇਹੋ, ਤਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂਿਦੱਤੀਆਂਅਿਤਿਰਕਤ ਫੀਚਰਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਮਲੇਗੀ:
  ਸਾਈਨ-ਅਪ ਤੇExperian ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ: ਵੇਖੋਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟਾਂ
  ਿਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਮ�ਬਰਾਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।*
  ਕ�ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਸੂਚਕਾਂਲਈ Experian, Equifax ਅਤੇTransUnion ਫਾਈਲਾਂਤੇਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  Experian IdentityWorks ExtendCARE TM: ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੀ Experian IdentityWorks ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ�ਬਾਅਦ
  ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  $1 ਿਮਲੀਅਨ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ**: ਕੁਝ ਖ਼ਰਿਚਆਂਅਤੇਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਔਫਲਾਈਨ ਮ�ਬਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ�ਬਾਅਦ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਤਮਾਹੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
  ** ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬ�ਕਰਸ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ, ਇਕ Assurant ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇਪ�ਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ। ਿਨਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂਅਤੇਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਅਸਲ ਨੀਤੀਆਂਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੋਸਕਦਾ ਹੈਿਕ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੇਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂਿਵੱਚ
  ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤ�ਬਚਾਅ ਲਈ ਉੱਤਮ ਅਿਭਆਸ

ਆਪਣੇਖਾਤੇਦੇਿਬਆਨਾਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋਅਤੇਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇਸੂਿਚਤ ਕਰੋ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇਉਪਾਅ ਦੇਤੌਰ
ਤੇ, ਅਸੀ ਂਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਚੌਕਸ ਰਹੋਅਤੇਆਪਣੇਖਾਤੇਦੇਿਬਆਨਾਂਅਤੇਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟਾਂਦੀ ਨੇਿੜਓ ਂਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਖਾਤੇ’ਤੇਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਿਜਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜਾਂਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ/ ਜਾਂFederal Trade Commission (“FTC”) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਤੁਸੀ ਂਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ www.annualcreditreport.com/ ‘ਤੇਜਾ ਕੇ, ਟੋਲ-ਫ�ੀ 877-322-8228’
ਤੇਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇਅਤੇਇਸ ਨੂੰ Annual Credit Report Request Service ਨੂੰ P.O.
Box 105281, Atlanta, GA 30348 ਤੇਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੁੱਖ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਤ�ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ। ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਤੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਿਵਚ�ਿਕਸੇਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ:


Equifax
P.O. Box105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com


Experian
P.O. Box9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com


TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com


ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤੇਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇਹੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈਅਤੇਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇਰਹੇਗੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਅੰਦਰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂਬਾਰੇਕ�ੇਡੀਟਰਾਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈਅਤੇਬੇਨਤੀ ਕਰਗੀ ਹੈਿਕ ਕ�ੇਡੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ ਤੇਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤ�ਪਿਹਲਾਂਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ‘ਤੇਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਿਤੰਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਿਵਚ�ਿਕਸੇਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ www.annualcreditreport.com ਤੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼: ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ�ਤੁਸੀ ਂਫ�ੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦੇਹੋ, ਤਾਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਗਏ PIN ਦੀ ਵਰਤ�ਕੀਤੇਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ ਤੇਨਵ�ਕ�ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਖੋਲ� ਣ ਤ� ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ�ਿਬਨਾਂਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤ�ਸੰਭਾਿਵਤ ਕ�ੇਿਡਟਰਾਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇਵਜ�, ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਫ�ੀਜ ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਸਕਦਾ ਹੈਜਾਂਦੇਰੀ
ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ‘ਤੇਵੱਖਰੇਤੌਰ’ ਤੇਇੱਕ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ, ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਿ ਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰ ਬਰ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇਿਪਛਲੇਪਤੇ, ਤੁਹਾਡੇਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਗਏ ਪਛਾਣ ਦੇਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਅਤੇਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਿਬਲ, ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਂਬੀਮਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ।


ਅਿਤਿਰਕਤ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ: ਤੁਸੀ ਂਉਪਭੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, Federal Trade Commission ਜਾਂਆਪਣੇਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤ�
ਉਨ�ਾਂਕਦਮਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋਜੋਤੁਸੀ ਂਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਸਕਦੇਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂਨੂੰ ਦੇਸਕਦੇਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ FTC ਜਾਂਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। FTC ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ:


Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338


Fair Credit Reporting Act (FCRA) ਦੇਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇਵੀ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ: ਇਨ�ਾਂਅਿਧਕਾਰਾਂਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ; ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਵਾਦ ਜਾਣਨਾ; ਅਤੇਉਪਭੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਨੂੰ ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ, ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਿਮਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FCRA ਬਾਰੇਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇwww.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf ‘ਤੇਜਾਓ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

12 ਜਨਵਰੀ: SAO ਨੂੰ ਇਸ ਦੇKiteworks ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂਨੂੰ ਐਸੀਲੀਅਨ ਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਦੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਐਸੀਸੀਲੀਅਨ ਤ�ਇੱਕ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਜੋSAO ਹੁਣ ਨਹੀ ਂਵਰਤ ਰਹੀ।


13 ਜਨਵਰੀ: SAO ਨੇWaTech ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇਐਸਸੀਓਲੀਅਨ ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ SAOਿ ਵੱਚ ਜਾਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂਫਾਈਲਾਂਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।


25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਫਤਾ: SAO ਨੇਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਏਸੀਿਲਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ SAO ਫਾਈਲਾਂਦੇਕੁਝ ਡੇਟਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਿਜਨ�ਾਂਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (“ESD”) ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।


1 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਲੋਕਾਂਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। SAO ਨੇਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਕਲਪ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾਕੀਤੀ ਅਤੇਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਨੋਿਟਸ SAO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, sao.wa.gov/breach2021 ‘ਤੇਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇਹਾਂ।


12 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਿਟਸ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।


25 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਇੱਕ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਥੇਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇਸਨ ਅਤੇਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਸਨ, ਅਤੇਉਨ�ਾਂਲੋਕਾਂਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤਾ ਿਜਨ�ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।