skip to main content

ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਿਟਸ

ਆਡੀਟਰ ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਤ�ਪੱਤਰ

Washington State Auditor Pat McCarthy

Washington State Auditor (“SAO”) ਦੇਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸਿ ਵੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂਦੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਪ�ਦਾਤਾ Accellion

ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂਲੋਕਾਂਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹਾਂਿਜਨ�ਾਂਨੇ2017 ਤ�2020 ਦੇਿਵੱਚ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤ�ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇਸਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇਉਨ�ਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਹਾਂ।


ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈਅਤੇਅਸੀ ਂਪ�ਭਾਵਤ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਾਂਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇਹਾਂਤਾਂਜੋਹੋਰ ਲੋਕਾਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਅਤੇਿਜਨ�ਾਂਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸੀ ਂਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦੇਹਾਂਅਤੇਸਾਨੂੰ ਸ�ਪੀ ਗਈ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇਵੀ ਿਚੰਤਾ ਜਾਂਅਸੁਿਵਧਾ ਦੇਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਜੇਤੁਹਾਡੇਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਸਾਡੇਸਮਰਿਪਤ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ 1-855-789-0673, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ8 ਵਜੇਤ�- ਸਵੇਰੇ5:00 ਵਜੇ. ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂਕਾਲ ਕਰਨ ਤ�ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਵੈਬਪੰਨੇ, sao.wa.gov/breach2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇਰਹਾਂਗੇ।

ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,


ਪੈਟ ਮੈਕਕਾਰਥੀ


ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਆਡੀਟਰ

ਮੁਫਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂਿਕਵ�ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂਹਨ (ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 03/04/2021)

SAO 12 ਮਹੀਿਨਆਂਦੀ ਮੁਫਤ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਰਾਹੀ ਂਉਨ�ਾਂਲੋਕਾਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈਿ ਜਨ�ਾਂਦੇਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰ ਬਰ ਐਕਸੀਲੌਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇਆਏ ਹਨ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂਦੇਕਾਰਨ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇਦੋਿਹੱਸੇਹਨ:


ਕ�ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ। Experian IdentityWorks Credit 3B ਦੀ 12 ਮਹੀਨੇਦੀ ਮੁਫਤ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿਤੰਨ�ਪ�ਮੁੱਖ ਕ�ੈਿਡਟ ਏਜੰਸੀਆਂਦੀਿ ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤ�ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇਕ�ਦ�ਤ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। IdentityWorks Credit 3B ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂਮੁਫਤ ਹੈਅਤੇਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇਕ�ੈਿਡਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਂਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ. ਜੇਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਤ�ਬਾਰੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਤੇਉਨ�ਾਂਮੁੱਿਦਆਂਨੂੰ ਿਕਵ�ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਹੋ, ਤਾਂਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂExperian ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਿਦਆਂਿਕਸੇExperian ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇਹੋ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ।
ਜੇ, ਿਕਸੇਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇਤ�ਬਾਅਦ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਿਕ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇੱਕ Experian ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਏਜੰਟ ਘਟਨਾ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਵਵਾਦਾਂਦੇਖਰਿਚਆਂਅਤੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਾਿਤਆਂਲਈ ਕ�ੇਿਡਟਰਾਂਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; ਿਤੰਨ ਪ�ਮੁੱਖ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਬਉਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇਿਫ�ਜ਼ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ; ਅਤੇਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ�ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਤੁਹਾਨੂੰ 2017 ਤ�2020 ਦੇਿਵਚਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇ ੱਕ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੋਡ ਨਾਲ ਇ ੱਕ ਈਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਇਨ�ਾਂਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
ਜੇਤੁਹਾਨੂੰ SAO ਵੱਲ�ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀ ਂ”Washington State Auditor
Incident Response” (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਆਡੀਟਰ ਇੰਸੀਡ�ਟ ਿਰਸਪਾਂਸ) ਤ�ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇਗਏ ਆਪਣੇਿਨੱ ਜੀ
ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਐਕਿਟਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਿਦਆਂExperian ਰਾਹੀ ਂ12 ਮਹੀਿਨਆਂਦੀ ਮੁਫਤ ਕਰੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ / ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.experianidworks.com/3bcredit ਵੇਖੋ।
ਆਪਣੇਿਨਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇਨਾਲ, ਤੁਸੀ ਂਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਧੇExperian ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰ ਬਰ: 1-833-256-3154
ਤੇਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇਸੋਮਵਾਰ ਤ�ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ PST ਸਮ�ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ6.00 ਵਜੇਤ�ਰਾਤ 8.00
ਵਜੇਤੱਕ ਅਤੇਸ਼ਨੀਵਾਰ/ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ PST ਸਮ�ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ8.00 ਵਜੇਤ�ਰਾਤ 5.00 ਵਜੇਤਕ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇਸਵਾਲਾਂਦੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ। ਹਨ।
ਜੇਤੁਸੀ ਂ2020 ਿਵਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਲਾਭਾਂਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਪਰ _, 2021 ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰਪਰਸਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ, ਤਾਂਤੁਸੀ ਂਇਨ�ਾਂਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇExperian ਦੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਸਕਦੇਹੋ:

 1. www.experianidworks.com/3bcredit ‘ਤੇਜਾਓ ਜਾਂਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰ ਬਰ: 1-833-256-3154ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਿਦਆਂਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲ
  ਹੋਣ ਲਈ Experian ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: WSHAUD2021.
 3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰ ਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾr: B009702
 4. ਭਰਤੀ 6/6/2021ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।
  ਤੁਹਾਡੀ 12-ਮਹੀਨੇਦੀ EXPERIAN IDENTITYWORKS Credit 3B ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇਵੇਰਵੇ:
  Experian IdentityWorks Credit 3B ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ।
  ਿਕਸੇਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂਬਾਰੇ—ਤੁਸੀ ਂਿਬਨਾਂਦਾਖਲਾ ਲਏ – ਤੁਰੰਤ Experian ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
  ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇਗੈਰ-ਕ�ੈਿਡਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ�ਤੁਸੀ ਂExperian IdentityWorks ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਜਾਂਦੇਹੋ, ਤਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂਿਦੱਤੀਆਂਅਿਤਿਰਕਤ ਫੀਚਰਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਮਲੇਗੀ:
  ਸਾਈਨ-ਅਪ ਤੇExperian ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ: ਵੇਖੋਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟਾਂ
  ਿਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਮ�ਬਰਾਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।*
  ਕ�ੈਿਡਟ ਿਨਗਰਾਨੀ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਸੂਚਕਾਂਲਈ Experian, Equifax ਅਤੇTransUnion ਫਾਈਲਾਂਤੇਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  Experian IdentityWorks ExtendCARE TM: ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੀ Experian IdentityWorks ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ�ਬਾਅਦ
  ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
  $1 ਿਮਲੀਅਨ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ**: ਕੁਝ ਖ਼ਰਿਚਆਂਅਤੇਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਔਫਲਾਈਨ ਮ�ਬਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ�ਬਾਅਦ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਤਮਾਹੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
  ** ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬ�ਕਰਸ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ, ਇਕ Assurant ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇਪ�ਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ। ਿਨਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂਅਤੇਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਅਸਲ ਨੀਤੀਆਂਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੋਸਕਦਾ ਹੈਿਕ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੇਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂਿਵੱਚ
  ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤ�ਬਚਾਅ ਲਈ ਉੱਤਮ ਅਿਭਆਸ

ਆਪਣੇਖਾਤੇਦੇਿਬਆਨਾਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋਅਤੇਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇਸੂਿਚਤ ਕਰੋ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇਉਪਾਅ ਦੇਤੌਰ
ਤੇ, ਅਸੀ ਂਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਚੌਕਸ ਰਹੋਅਤੇਆਪਣੇਖਾਤੇਦੇਿਬਆਨਾਂਅਤੇਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟਾਂਦੀ ਨੇਿੜਓ ਂਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਖਾਤੇ’ਤੇਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਿਜਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜਾਂਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ/ ਜਾਂFederal Trade Commission (“FTC”) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਤੁਸੀ ਂਹਰ 12 ਮਹੀਿਨਆਂਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ www.annualcreditreport.com/ ‘ਤੇਜਾ ਕੇ, ਟੋਲ-ਫ�ੀ 877-322-8228’
ਤੇਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇਅਤੇਇਸ ਨੂੰ Annual Credit Report Request Service ਨੂੰ P.O.
Box 105281, Atlanta, GA 30348 ਤੇਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੁੱਖ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਤ�ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ। ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਤੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਿਵਚ�ਿਕਸੇਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ:


Equifax
P.O. Box105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com


Experian
P.O. Box9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com


TransUnion
P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com


ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤੇਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇਹੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈਅਤੇਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇਰਹੇਗੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਅੰਦਰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂਬਾਰੇਕ�ੇਡੀਟਰਾਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈਅਤੇਬੇਨਤੀ ਕਰਗੀ ਹੈਿਕ ਕ�ੇਡੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ ਤੇਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤ�ਪਿਹਲਾਂਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ‘ਤੇਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਿਤੰਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਿਵਚ�ਿਕਸੇਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ www.annualcreditreport.com ਤੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼: ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ�ਤੁਸੀ ਂਫ�ੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦੇਹੋ, ਤਾਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਗਏ PIN ਦੀ ਵਰਤ�ਕੀਤੇਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ ਤੇਨਵ�ਕ�ੈਿਡਟ ਨੂੰ ਖੋਲ� ਣ ਤ� ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ�ਿਬਨਾਂਤੁਹਾਡੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤ�ਸੰਭਾਿਵਤ ਕ�ੇਿਡਟਰਾਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇਵਜ�, ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਫ�ੀਜ ਦੀ ਵਰਤ�ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈਸਕਦਾ ਹੈਜਾਂਦੇਰੀ
ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਾਈਲ ‘ਤੇਵੱਖਰੇਤੌਰ’ ਤੇਇੱਕ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ, ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਫ�ੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਿ ਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰ ਬਰ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇਿਪਛਲੇਪਤੇ, ਤੁਹਾਡੇਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਗਏ ਪਛਾਣ ਦੇਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਅਤੇਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਿਬਲ, ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਂਬੀਮਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ।


ਅਿਤਿਰਕਤ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ: ਤੁਸੀ ਂਉਪਭੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, Federal Trade Commission ਜਾਂਆਪਣੇਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤ�
ਉਨ�ਾਂਕਦਮਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋਜੋਤੁਸੀ ਂਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਸਕਦੇਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂਨੂੰ ਦੇਸਕਦੇਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ FTC ਜਾਂਰਾਜ ਦੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। FTC ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ:


Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft
1-877-438-4338


Fair Credit Reporting Act (FCRA) ਦੇਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇਵੀ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ: ਇਨ�ਾਂਅਿਧਕਾਰਾਂਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ; ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਵਾਦ ਜਾਣਨਾ; ਅਤੇਉਪਭੋਗਤਾ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂਨੂੰ ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ, ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਿਮਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇਜਾਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FCRA ਬਾਰੇਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਿ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇwww.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf ‘ਤੇਜਾਓ।

ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇਜਾਂਦੇਪ�ਸ਼ਨ (ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 03/15/2021)

ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇਅੱਧ ਿਵੱਚ, SAO ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਿਵਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ Accellion ਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। SAO ਨੇਤੁਰੰਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਿਵਆਂਲਈ Accellion ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, SAO ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇੱਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇAccellion ਿਵੱਚ SAO ਦੇਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਖਾਤੇਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਿ ਕਹੜੀਆਂਫਾਈਲਾਂਇਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਈਆਂਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ SAO ਨੇAccellion ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ Accellion, SAO ਅਤੇਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕ�ਅ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?Accellion ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂਗਈਆਂਡਾਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਿਜਨ�ਾਂਨੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (“ESD”) ਕੋਲ�2017 ਤ�2020 ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇਦਾਅਵੇਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇਸਨ। ਇਨ�ਾਂਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰ ਬਰ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਗਲੀ ਅਤੇਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇਬ�ਕ ਰੂਿਟੰਗ ਨੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਸਕਦੇਹਨ। Accellion ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ESD ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ESD ਦੀ ਕੋਈਿ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈਅਤੇਇਸ ਮਾਮਲੇਬਾਰੇਕਾਲਾਂਜਾਂਸਵਾਲਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ।ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂਅਤੇਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇਹੋਏ ਲੋਕਾਂਅਤੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਿਜਨ�ਾਂਦੀਆਂਫਾਈਲਾਂਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂਸਨ। ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਐਸਈਓ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਨੂੰਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ? ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈਿਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਾਂਇਸ ਦੇਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਿਵੱਤ, ਉੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਪ�ਚੂਨ ਅਤੇenergyਰਜਾ ਦੇਖੇਤਰਾਂਸਮੇਤ ਮਲਟੀਪਲ ਸੰਘੀ ਅਤੇਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ, ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂਦੇਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨੱ ਜੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂਦੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।


ਕੀ SAO ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂਪੁਰਾਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਸਮ�, ਏਸਸੀਲੀਅਨ ਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋSAO ਅਤੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂਸੰਸਥਾਵਾਂਵਰਤ ਰਹੇਸਨ। ਗਰਮੀਆਂਦੇ2020 ਦੇਅਖੀਰ ਿਵਚ, SAO ਨੇਐਸੀਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵ�ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਿਕਟਵਰਕ ‘ਤੇਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀ, ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਗਈ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

12 ਜਨਵਰੀ: SAO ਨੂੰ ਇਸ ਦੇKiteworks ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂਨੂੰ ਐਸੀਲੀਅਨ ਫਾਈਲ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਘਟਨਾ ਦੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਐਸੀਸੀਲੀਅਨ ਤ�ਇੱਕ ਆਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਜੋSAO ਹੁਣ ਨਹੀ ਂਵਰਤ ਰਹੀ।


13 ਜਨਵਰੀ: SAO ਨੇWaTech ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇਐਸਸੀਓਲੀਅਨ ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ SAOਿ ਵੱਚ ਜਾਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂਫਾਈਲਾਂਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।


25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਫਤਾ: SAO ਨੇਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਏਸੀਿਲਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ SAO ਫਾਈਲਾਂਦੇਕੁਝ ਡੇਟਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਿਜਨ�ਾਂਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (“ESD”) ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।


1 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਲੋਕਾਂਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। SAO ਨੇਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਕਲਪ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾਕੀਤੀ ਅਤੇਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਨੋਿਟਸ SAO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, sao.wa.gov/breach2021 ‘ਤੇਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇਹਾਂ।


12 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਿਟਸ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।


25 ਫਰਵਰੀ: SAO ਨੇਇੱਕ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਥੇਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇਸਨ ਅਤੇਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇਸਨ, ਅਤੇਉਨ�ਾਂਲੋਕਾਂਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤਾ ਿਜਨ�ਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।